ดร.วิสูต จันทร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่วง มอบหมายให้ นายปรีชา ปรีชาชวลิต ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่วง ข้าราชการ พนักงาน อบต.ไผ่วง จัดการประชาคม เรื่องการถ่ายโอนประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 ณ ศาลาประชาคม หมู่ที่ 1 บ้านดอนสะแก และหมู่ที่ 7 ณ ศาลประชาคม หมู่ที่ 7 บ้านอ้อล้อม

|

วันพุธ ที่ 19 เมษายน 2566 ดร.วิสูต จันทร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่วง มอบหมายให้ นายปรีชา ปรีชาชวลิต ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่วง ข้าราชการ พนักงาน อบต.ไผ่วง จัดการประชาคม เรื่องการถ่ายโอนประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 ณ ศาลาประชาคม หมู่ที่ 1 บ้านดอนสะแก และหมู่ที่ 7 ณ ศาลประชาคม หมู่ที่ 7 บ้านอ้อล้อม