ดร.วิสูต จันทร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่วง นายปรีชา ปรีชาชวลิต ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่วง มอบข้าวสาร และผ้าอ้อมสำหรับผู้ใหญ่ เพื่อใช้ในการอุปโภคบริโภค ให้แก่ นายพนมพร พูลสวัสดิ์ หมู่ที่ 1 ตำบลไผ่วง

|

วันศุกร์ ที่ 31 มีนาคม 2566 ดร.วิสูต จันทร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่วง นายปรีชา ปรีชาชวลิต ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่วง สจ.มณเฑียร วิริยางกูร ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง ลงพื้นที่สำรวจความต้องการผู้ป่วยติดเตียงที่ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ และยังขาดอุปกรณ์การแพทย์ พร้อมมอบข้าวสาร และผ้าอ้อมสำหรับผู้ใหญ่ เพื่อใช้ในการอุปโภคบริโภค ให้แก่ นายพนมพร พูลสวัสดิ์ หมู่ที่ 1 ตำบลไผ่วง