ดร.วิสูต จันทร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่วง พร้อมด้วยนายปรีชา ปรีชาชวลิต ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่วง นายสถาพร เกตุแก้ว นายช่างโยธา ชำนาญงาน เข้าสำรวจพื้นที่ในการติดตั้งไฟทางหลวง หมู่ที่ 1 – วัดหน่อสุวรรณ จังหวัดสุพรรณบุรี และสำรวจการติดตั้งไฟสาธารณะโซล่าเซลล์ หมู่ที่ 5 – หมู่ที่ 1

|

วันจันทร์ ที่ 27 มีนาคม 2566 ดร.วิสูต จันทร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่วง พร้อมด้วยนายปรีชา ปรีชาชวลิต ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่วง นายสถาพร เกตุแก้ว นายช่างโยธา ชำนาญงาน เข้าสำรวจพื้นที่ในการติดตั้งไฟทางหลวง หมู่ที่ 1 – วัดหน่อสุวรรณ จังหวัดสุพรรณบุรี และสำรวจการติดตั้งไฟสาธารณะโซล่าเซลล์ หมู่ที่ 5 – หมู่ที่ 1