ดร.วิสูต จันทร นายกองค์การบริหารส่วนตำบล พร้อมด้วยพนักงานราชการ และสมาชิกสภา เข้าร่วมพิธีถวายราชสักการะและกล่าวถวายราชสดุดีพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 เนื่องในวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2566 ณ บริเวณพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 ศาลากลางจังหวัดอ่างทอง องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่วง ขอน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณแห่งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ทรงได้มีพระบรมราชโองการให้ยกฐานะ ตำบลท่าฉลองขึ้นเป็นสุขาภิบาลท่าฉลอง เมื่อวันที่ 18 มีนาคม พ.ศ.2448 ถือเป็นปฐมบทการปกครองท้องถิ่นไทย

|

วันเสาร์ ที่ 18 มีนาคม 2566 เวลา 8.00 น. ดร.วิสูต จันทร นายกองค์การบริหารส่วนตำบล พร้อมด้วยพนักงานราชการ และสมาชิกสภา เข้าร่วมพิธีถวายราชสักการะและกล่าวถวายราชสดุดีพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 เนื่องในวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2566 ณ บริเวณพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 ศาลากลางจังหวัดอ่างทอง องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่วง ขอน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณแห่งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ทรงได้มีพระบรมราชโองการให้ยกฐานะ ตำบลท่าฉลองขึ้นเป็นสุขาภิบาลท่าฉลอง เมื่อวันที่ 18 มีนาคม พ.ศ.2448 ถือเป็นปฐมบทการปกครองท้องถิ่นไทย