คณะกรรมการนิเทศติดตามการจัดการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ ของจังหวัดอ่างทอง ได้เข้ามานิเทศติดตามให้คำแนะนำการลงข้อมูลสารสนเทศการพัฒนาเด็กปฐมวัยตามมาตรฐานชาติแก่บุคลากรของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอบต.ไผ่วง

|

วันจันทร์ ที่ 3 เมษายน 2566 คณะกรรมการนิเทศติดตามการจัดการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ ของจังหวัดอ่างทอง ได้เข้ามานิเทศติดตามให้คำแนะนำการลงข้อมูลสารสนเทศการพัฒนาเด็กปฐมวัยตามมาตรฐานชาติแก่บุคลากรของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอบต.ไผ่วง