ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่วง เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. ๒๕๖๐

|