การอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำถังขยะเปียกลดโลกร้อน หมู่ที่ ๒ บ้านไผ่วง

|