องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่วง รณรงค์เรื่องความโปร่งใสผู้บริหารทุกระดับดำรงตนเป็นแบบอย่างที่ดีสร้างวัฒนธรรมองค์กร  “NO GIFT POLICY”

|

องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่วง โดย นายวิสูต จันทร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่วง รณรงค์เรื่องความโปร่งใสผู้บริหารทุกระดับดำรงตนเป็นแบบอย่างที่ดีสร้างวัฒนธรรมองค์กร  “NO GIFT POLICY”งดการให้ ไม่รับของขวัญในเทศกาลปีใหม่และในทุกช่วงเทศกาลเพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริตในการปฏิบัติงานให้มีคุณธรรม จริยธรรม ความโปร่งใสมากยิ่งขึ้น ลดการทุจริตคอรัปชั่นในองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่วงและปลูกฝังจิตสำนึกให้เป็นคนดีมีค่านิยมในทางสุจริตและมีจิตบริการ โดยขอให้บุคลากรทุกระดับขององค์การบริหารส่วนตำบลไผ่วง แสดงความปรารถนาดีต่อกันในโอกาสต่างๆ โดยอวยพรผ่านสื่อออนไลน์