Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
มาตรฐานการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
แผนการดำเนินงานประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานรอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
ข้อบัญญัติหรือเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
รายงานการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต รอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

สมาชิกสภา
Responsive image
Responsive image
นายธงชัย ขาวไป๋
ประธานสภา 0892089168
Responsive image
Responsive image
Responsive image
นายสมยศ ทรงความเจริญ
ตำแหน่งรองประธานสถา 0915962625
Responsive image
Responsive image
Responsive image
นายอรรถพร สงบกาย
ตำแหน่งเลขานุการสภา อบต. 0623366946
Responsive image
Responsive image
นายพเยาว์ แพรพงษ์ศรี
ตำแหน่ง สอบต.หมู่ที่ 1 0852450415
Responsive image
นายวินัย พันธุ์สถิตย์
ตำแหน่ง สอบต. หมู่ที่ 1 0851972253
Responsive image
ชื่อนางสาวอริญชย์ สังข์ทองวิเศษ
ตำแหน่ง สอบต. หมู่ที่ 2 0851732955
Responsive image
ชื่อนายคำรณ แสงชีวงษ์
ตำแหน่ง สอบต. หมู่ที่ 3 0631437071
Responsive image
ชื่อนางประสงค์ เลื่องลือ
ตำแหน่ง สอบต. หมู่ที่ 3 0813653271
Responsive image
ชื่อนายสมยศ ทรงความเจริญ
ตำแหน่ง สอบต. หมู่ที่ 4 0915962625
Responsive image
ชื่อนายประสิทธิ์ โพธิ์เงิน
ตำแหน่ง สอบต. หมู่ที่ 4 0805766589
Responsive image
ชื่อนายวิมล พวงบุบผา
ตำแหน่ง สอบต. หมู่ที่ 5 0817564918
Responsive image
ชื่อนายธงชัย ขาวไป๋
ตำแหน่ง สอบต. หมู่ที่ 5 0892089168
Responsive image
ชื่อนายประสิทธิ์ มารยาท
ตำแหน่ง สอบต. หมู่ที่ 6
Responsive image
ชื่อนายศักดิ์ดา ผ่องจำปา
ตำแหน่ง สอบต. หมู่ที่ 7
Responsive image
ชื่อนายเปรม พันธุ์รัตน์
ตำแหน่ง สอบต. หมู่ที่ 7 0899057157
Responsive image
Responsive image

องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่วง
77 หมู่ที่ 3 ตำบลไผ่วง อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง รหัสไปรษณีย์ 14110
โทรศัพท์ : 0-3561-0955  โทรสาร : 0-3561-0955  อีเมล์ : admin@phaiwong.go.th


www.phaiwong.go.th