Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
มาตรฐานการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
แผนการดำเนินงานประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานรอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
ข้อบัญญัติหรือเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
รายงานการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต รอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ช่องทางเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำ
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

สมาชิกสภา
Responsive image
Responsive image
นายธงชัย ขาวไป๋
ประธานสภา
Responsive image
Responsive image
Responsive image
นายสมยศ ทรงความเจริญ
ตำแหน่งรองประธานสถา
Responsive image
Responsive image
Responsive image
นายอรรถพร สงบกาย
ตำแหน่งเลขานุการสภา อบต.
Responsive image
Responsive image
นายพเยาว์ แพรพงษ์ศรี
ตำแหน่ง สอบต.หมู่ที่ 1
Responsive image
นายวินัย พันธุ์สถิตย์
ตำแหน่ง สอบต. หมู่ที่ 1
Responsive image
ชื่อนางสาวอริญชย์ สังข์ทองวิเศษ
ตำแหน่ง สอบต. หมู่ที่ 2
Responsive image
ชื่อนายคำรณ แสงชีวงษ์
ตำแหน่ง สอบต. หมู่ที่ 3
Responsive image
ชื่อนางประสงค์ เลื่องลือ
ตำแหน่ง สอบต. หมู่ที่ 3
Responsive image
ชื่อนายสมยศ ทรงความเจริญ
ตำแหน่ง สอบต. หมู่ที่ 4
Responsive image
ชื่อนายประสิทธิ์ โพธิ์เงิน
ตำแหน่ง สอบต. หมู่ที่ 4
Responsive image
ชื่อนายวิมล พวงบุบผา
ตำแหน่ง สอบต. หมู่ที่ 5
Responsive image
ชื่อนายธงชัย ขาวไป๋
ตำแหน่ง สอบต. หมู่ที่ 5
Responsive image
ชื่อนายประสิทธิ์ มารยาท
ตำแหน่ง สอบต. หมู่ที่ 6
Responsive image
ชื่อนายบุญนาค ม่วงอ่อน
ตำแหน่ง สอบต. หมู่ที่ 6
Responsive image
ชื่อนายเปรม พันธุ์รัตน์
ตำแหน่ง สอบต. หมู่ที่ 7
Responsive image
Responsive image
ชื่อนายศักดิ์ดา ผ่องจำปา
ตำแหน่ง สอบต. หมู่ที่ 7
Responsive image

องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่วง
77 หมู่ที่ 3 ตำบลไผ่วง อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง รหัสไปรษณีย์ 14110
โทรศัพท์ : 0-3561-0955  โทรสาร : 0-3561-0955  อีเมล์ : admin@phaiwong.go.th


www.phaiwong.go.th