Responsive image
ข้อบัญญัติหรือเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่วง งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึง วันที่ 30 กันยายน 2563
ดาวน์โหลด 1
โพสเมื่อ : 01 ต.ค. 2563