Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
อำนาจหน้าที่
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
มาตรฐานการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
แผนการดำเนินงานประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานรอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
ข้อบัญญัติหรือเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
รายงานการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต รอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2565
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
Social Network
E-Service

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
การรับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล
 ด้วย องค์การบริหารส่วนตำลไผ่วง อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง มีความประสงค์รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล หรือ พนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น เพือมาแต่งตั้งเป็นพนักงานส่วนตำบล สังกัดส่วนตำบลไผ่วง ประเภทอำนวยการท้องถิ่น ที่ว่าง จำนวน ๑ อัตราได้แก่
              กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
                     ตำแหน่ง นักบริหารงานสาธารณสุขระดับต้น (ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ) จำนวน ๑ อัตรา 
                     เพื่อให้เป็นตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดอ่างทอง เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการโอนย้ายพนักงานส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๕๙
                     ลงวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่วง จึงประกาศรับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น หรือข้าราชการ
                     อื่นมาดำรงตำแหน่งที่ว่างดังกล่าวข้างต้น
                     ผู้มีความประสงค์จะขอโอน (ย้าย) โปรดยื่นคำร้องขอโอน (ย้าย) พร้อมสำเนาบัตรประวัติพนักงาน , หนังสือยิมยอมของผู้บังคับบัญชา
                     และหนังสือรับรองความประพฤติมายังองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่วง เพื่อประกอบพิจารณาการโอน (ย้าย) และสามารถสอบถามรายระเอียดเพิ่มเติมได้ที่
                     สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่วง หมายเลข ๐๓๕-๖๑๐๙๕๕ ในวันและเวลาราชการ

โพสเมื่อ : 05 ก.ค. 2559