Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
มาตรฐานการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
แผนการดำเนินงานประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานรอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
ข้อบัญญัติหรือเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
รายงานการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต รอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ประกาศ เรื่องกำหนดการชำระภาษีท้องถิ่น
ประกาศ เรื่องกำหนดการชำระภาษีท้องถิ่น
~~ ประกาศ เรื่อง กำหนดการชำระภาษีท้องถิ่น
               - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ยื่นแบบภายในเดือน กุมภาพันธ์ ของทุกปี กำหนดชำระภายใน 30 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งการประเมิน
               - ภาษีป้าย ยื่นแบบภายในเดือน มีนาคม ของทุกปี กำหนดชำระภายใน 15 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งการประเมิน
               - ภาษีบำรุงท้องถิ่น ภายในเดือน เมษายน ของทุกปี กำหนดชำระภายใน 30 วัน นับเเต่วันที่เปลี่ยนแปลง
               - จดทะเบียนพาณิชย์ ยื่นทะเบียนพาณิชย์ ภายใน 30 วัน นับตั้งแต่เริ่มประกอบพาณิชย์

   ***สถานที่ชำระภาษี*** 1  ส่วนการคลัง อบต.ไผ่วง
                                    2  สถานที่ประชุมในวันประชาคมหมู่บ้าน
                                    3  ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน) ทุกสาขาทั่วประเทศ โทรศัพท์ 035-610955 ต่อ 13 โทรสาร 035-610955 ต่อ 17
โพสเมื่อ : 26 ธ.ค. 2562