Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
มาตรฐานการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
แผนการดำเนินงานประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานรอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
ข้อบัญญัติหรือเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
รายงานการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต รอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ช่องทางเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำ
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ประชาสัมพันธ์
ประกาศเรื่อง การปรับปรุงและประกาศใช้แผนอัตรากำลัง ๓ ปี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ - ๒๕๖๐ ฉบับปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๕)
ประกาศเรื่อง การปรับปรุงและประกาศใช้แผนอัตรากำลัง ๓ ปี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ - ๒๕๖๐ ฉบับปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๕)
                  ตามที่คณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดอ่างทอง ได้มีมติที่ประชุมเห็นชอบให้องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่วง กำหนดตำแหน่ง พนักงานจ้าง ๒ ตำแหน่ง ซึ่งเป็นตำแหน่งใหม่ที่มิำด้กำหนดไว้ในแผนอัตรากำลัง ๓ ปี (พ.ศ.๒๕๕๘ - ๒๕๖๐) แก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๕ ดังนี้
                  พนักงานจ้างตามภารกิจ (กองช่าง)
                  ๑. ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ                                                จำนวน    ๑    อัตรา
                  พนักงานจ้างทั่วไป (สำนักปลัด)
                  ๑. ตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรขนาดเบา(ขับรถบรรทุกน้ำ)               จำนวน    ๑     อัตรา
                  อัตราความตามมาตรา ๑๕ ประกอบ มาตรา ๒๕ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๒
และมติคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบบลจังหวัออ่างทอง ในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๙ เพื่อให้แผนอัตรากำลัง ๓ ปี (๒๕๕๘ - ๒๕๖๐) ปรับปรุงแก้ไขเพิ่เติม ฉบับที่ ๕ เป็นเครื่องมือกลไกลที่สำคัญในการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบลไผ่วง ให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ จึงขอประกาศใช้แผนอัตรากำลัง ๓ ปี (๒๕๕๘ - ๒๕๖๐ ) ฉบับปรับปรุงแก้ไข ฉบับที่ ๕ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง 
โพสเมื่อ : 08 ก.ค. 2559

องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่วง
77 หมู่ที่ 3 ตำบลไผ่วง อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง รหัสไปรษณีย์ 14110
โทรศัพท์ : 0-3561-0955  โทรสาร : 0-3561-0955  อีเมล์ : admin@phaiwong.go.th


www.phaiwong.go.th