Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
มาตรฐานการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
แผนการดำเนินงานประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานรอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
ข้อบัญญัติหรือเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
รายงานการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต รอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด

28 ต.ค. 2563
อ่างทอง วิเศษชัยชาญ อบต.ไผ่วง วันพุธ ที่ 28 ตุลาคม 2563 เวลา 10.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่วง จัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่วง เพื่อพิจารณาร่างแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่วง

17 ต.ค. 2563
อ่างทอง วิเศษชัยชาญ อบต.ไผ่วง วันเสาร์ ที่ 17 ตุลาคม 2563 ฝึกปฏิบัติภาคสนาม โครงการฝึกอบรมหลักสูตรชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

16 ต.ค. 2563
อ่างทอง วิเศษชัยชาญ อบต.ไผ่วง วันศุกร ที่ 16 ตุลาคม 2563 ฝึกปฏิบัติภาคสนาม โครงการฝึกอบรมหลักสูตรชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

15 ต.ค. 2563
อ่างทอง วิเศษชัยชาญ อบต.ไผ่วง นายสุชน ภัยธิราช รองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในวันพฤหัสบดี ที่ 15 ตุลาคม 2563 ณ อาคารอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่วง

05 ต.ค. 2563
อ่างทอง วิเศษชัยชาญ อบต.ไผ่วง วันจันทร์ ที่ 5 ตุลาคม 2563 อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่วง เริ่มดูแลผู้ป่วยติดเตียงในพื้นที่ตำบลไผ่วง ร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลไผ่วง

28 ก.ย. 2563
อ่างทอง วิเศษชัยชาญ อบต.ไผ่วง วันศุกร์ ที่ 28สิงหาคม 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่วงจัดอบรมโครงอบรมคุณธรรม จริยธรรม สำหรับผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ข้าราชการลูกจ้างประจำ พนักงานและเยาวชนในตำบลไผ่วง ประจำปี พ.ศ.2563 ณ ศาลาการเปรียญวัดต้นทอง

28 ก.ย. 2563
อ่างทอง วิเศษชัยชาญ อบต.ไผ่วง วันอังคาร ที่ 8 กันยายน 2563 เวลา 10.00 น. คณะกรรมการตรวจอาหารกลางวันของ อบต.ไผ่วง ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสถานที่ประกอบอาหาร ผู้ทำอาหารของศพด อบต.ไผ่วง โรงเรียนวัดต้นทอง และโรงเรียนวัดไผ่วง ให้ถูกสุขโภชนาการและเป็นไปตามระเบียบที่กำหนดไว้

28 ก.ย. 2563
อ่างทอง วิเศษชัยชาญ อบต.ไผ่วง วันที่ 11 กันยายน 2563 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่วง จัดโครงการค่ายส่งเสริม พัฒนาการทางการเรียนรู้ระดับปฐมวัยสำหรับนักเรียน ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่วง ประจำปี 2563

28 ก.ย. 2563
อ่างทอง วิเศษชัยชาญ อบต.ไผ่วง วันศุกร์ที่ 25 กันยายน 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่วง จัดโครงการจัดการขยะรักษาสิ่งแวดล้อม ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่วง

28 ก.ย. 2563
อ่างทอง วิเศษชัยชาญ อบต.ไผ่วง วันจันทร์ ที่ 28 กันยายน 2563 เวลา 10.00 น.องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่วง จัดประชุมวิสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่วง

องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่วง
77 หมู่ที่ 3 ตำบลไผ่วง อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง รหัสไปรษณีย์ 14110
โทรศัพท์ : 0-3561-0955  โทรสาร : 0-3561-0955  อีเมล์ : admin@phaiwong.go.th


www.phaiwong.go.th