Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
มาตรฐานการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
แผนการดำเนินงานประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานรอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
ข้อบัญญัติหรือเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
รายงานการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต รอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวกิจกรรม
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด

21 มิ.ย. 2564
อ่างทอง วิเศษชัยชาญ อบต.ไผ่วง นายไพบูลย์ ศุภบุญ นายอำเภอวิเศษชัยชาญ และผู้บริหารท้องถิ่น อำเภอชัยชาญ ร่วมประชุม ตามโครงการ "ผู้บริหารท้องถิ่นวิเศษชัยชาญ สัมพันธ์ (สัญจร ครั้งที่ 6) ในวันที่ 10 มิถุนายน 2564 เวลา 10.00 น. ณ องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่วง

21 มิ.ย. 2564
อ่างทอง วิเศษชัยชาญ อบต.ไผ่วง องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่วง จัดทำ โครงการประชุมประชาคมท้องถิ่นเพื่อเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ.2561 - 2565 ) และจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) ขององค์การบริการส่วนตำบลไผ่วง วันที่ 15 - 18 มิถุนายน 2564 หมู่ที่ 1 - 7 ตำบลไผ่วง

07 มิ.ย. 2564
อ่างทอง วิเศษชัยชาญ อบต.ไผ่วง วันจันทร์ ที่ 7 มิถุนายน 2564 เวลา 10.00 น. นายเสน่ห์ แก้วจินดา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่วง มอบอุปกรณ์ป้องกันโรคไวรัสโคโรนา 2019 ให้ประชาชนตำบลไผ่วง ตามโครงการป้องกันและระงับโรคติดต่อ ตำบลไผ่วง ร่วมใจป้องกัน โรคไวรัสโคโรนา 2019 ( COVID - 19 ) เว้นระยะห

12 พ.ค. 2564
อ่างทอง วิเศษชัยชาญ อบต.ไผ่วง องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่วง ร่วมรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกัน โรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2564 โดยนำวัคซีนออกฉีดให้สุนัขและแมว ภายในตำบลไผ่วง ประชาชนท่านใดยังไม่ได้ฉีดให้สุนัขและแมว สามารถมารับวัคฉีดได้ที่ องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่วง

12 พ.ค. 2564
อ่างทอง วิเศษชัยชาญ อบต.ไผ่วง องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่วง ประชุมเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัย เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2564

29 ม.ค. 2564
อ่างทอง วิเศษชัยชาญ อบต.ไผ่วง วันศุกร์ ที่ 29 มกราคม 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่วง รวมกับกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.ไผ่วง ชุดปฎิบัติการตำบลไผ่วง ลงพื้นที่ทำความสะอาดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนภายในตำบล เพื่อเตรียมความพร้อม เปิดเรียนในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564

18 ธ.ค. 2563
อ่างทอง วิเศษชัยชาญ อบต.ไผ่วง วันศุกร์ ที่ 18 ธันวาคม 2563 เวลา 10.00 น.องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่วง จัดประชุม สามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่วง

28 ต.ค. 2563
อ่างทอง วิเศษชัยชาญ อบต.ไผ่วง วันพุธ ที่ 28 ตุลาคม 2563 เวลา 10.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่วง จัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่วง เพื่อพิจารณาร่างแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่วง

17 ต.ค. 2563
อ่างทอง วิเศษชัยชาญ อบต.ไผ่วง วันเสาร์ ที่ 17 ตุลาคม 2563 ฝึกปฏิบัติภาคสนาม โครงการฝึกอบรมหลักสูตรชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

16 ต.ค. 2563
อ่างทอง วิเศษชัยชาญ อบต.ไผ่วง วันศุกร ที่ 16 ตุลาคม 2563 ฝึกปฏิบัติภาคสนาม โครงการฝึกอบรมหลักสูตรชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่วง
77 หมู่ที่ 3 ตำบลไผ่วง อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง รหัสไปรษณีย์ 14110
โทรศัพท์ : 0-3561-0955  โทรสาร : 0-3561-0955  อีเมล์ : admin@phaiwong.go.th


www.phaiwong.go.th