Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
มาตรฐานการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
แผนการดำเนินงานประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานรอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
ข้อบัญญัติหรือเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
รายงานการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต รอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
06 ต.ค. 2564 อ่างทอง วิเศษชัยชาญ อบต.ไผ่วง ประกาศผูอำนวยการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่วง เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่วงและให้มีการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารสว่นตำบลไผ่วง
27 เม.ย. 2564 อ่างทอง วิเศษชัยชาญ อบต.ไผ่วง รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ขององคืการบริหารส่วนตำบลไผ่วง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 รอบ 6 เดือน ( ตุลาคม 2563 - มีนาคม 2564 )
27 เม.ย. 2564 อ่างทอง วิเศษชัยชาญ อบต.ไผ่วง แผนการบริการจัดการความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
18 มี.ค. 2564 อ่างทอง วิเศษชัยชาญ อบต.ไผ่วง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่วง รับสมัครนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2564 เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 - 30 เมษายน 2564 ในวันและเวลาราชการ
11 มี.ค. 2564 อ่างทอง วิเศษชัยชาญ อบต.ไผ่วง ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่วง เรื่องรายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ 2563 ( งบแสดงฐานะการเงิน )
29 ม.ค. 2564 อ่างทอง วิเศษชัยชาญ อบต.ไผ่วง แผนอัตรากำลัง 3 ปี ( ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - 2566 ) (ปรับปรุงโครงสร้างส่วนราชการฯ) ขององค์การบริหารส่วนตำบลไผ่วง อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง
16 ธ.ค. 2563 อ่างทอง วิเศษชัยชาญ อบต.ไผ่วง ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่วง เรื่อง การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่วง สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563
30 ต.ค. 2563 อ่างทอง วิเศษชัยชาญ อบต.ไผ่วง งบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2563
08 ต.ค. 2563 อ่างทอง วิเศษชัยชาญ อบต.ไผ่วง รายงานผลการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลไผ่วงในปี พ.ศ.2563
01 ต.ค. 2563 อ่างทอง วิเศษชัยชาญ อบต.ไผ่วง คำสั่ง เรื่องมอบอำนาจให้รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลปฏิบัติราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่วง

องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่วง
77 หมู่ที่ 3 ตำบลไผ่วง อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง รหัสไปรษณีย์ 14110
โทรศัพท์ : 0-3561-0955  โทรสาร : 0-3561-0955  อีเมล์ : admin@phaiwong.go.th


www.phaiwong.go.th