Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
อำนาจหน้าที่
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
มาตรฐานการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
แผนการดำเนินงานประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานรอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
ข้อบัญญัติหรือเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
รายงานการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต รอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2565
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
Social Network
E-Service

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
04 ก.ย. 3107 อ่างทอง วิเศษชัยชาญ อบต.ไผ่วง ช่องทางแจ้งเบาะแสป้ายโฆษณาหรือสิ่งอื่นใดที่รุกล้ำทางสาธารณะ
22 ก.ย. 2565 อ่างทอง วิเศษชัยชาญ อบต.ไผ่วง ร่าง ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่วง เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร
29 มี.ค. 2565 อ่างทอง วิเศษชัยชาญ อบต.ไผ่วง รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงิน องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่วง อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564
25 ก.พ. 2565 อ่างทอง วิเศษชัยชาญ อบต.ไผ่วง รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ 2564 ขององค์การบริหารส่วนตำบลไผ่วง
01 พ.ย. 2564 อ่างทอง วิเศษชัยชาญ อบต.ไผ่วง แบบประเมินความพึงพอใจ
22 ต.ค. 2564 อ่างทอง วิเศษชัยชาญ อบต.ไผ่วง ประกาศผุ้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่วง เรื่องบัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่วง ที่ได้รับสมัครเลือกตั้งและไม่ได้รับสมัครรับเลือกตั้ง
22 ต.ค. 2564 อ่างทอง วิเศษชัยชาญ อบต.ไผ่วง ประกาศผุ้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่วง เรื่องบัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่วง ที่ได้รับสมัครเลือกตั้งและไม่ได้รับสมัครรับเลือกตั้ง
06 ต.ค. 2564 อ่างทอง วิเศษชัยชาญ อบต.ไผ่วง ประกาศผูอำนวยการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่วง เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่วงและให้มีการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารสว่นตำบลไผ่วง
04 ก.ย. 2564 อ่างทอง วิเศษชัยชาญ อบต.ไผ่วง ประกาศใ้ห้มีช่องทางที่เหมาะสมสำหรับแจ้งเบาะแสป้ายโฆษณา
09 ส.ค. 2564 อ่างทอง วิเศษชัยชาญ อบต.ไผ่วง ประชุมสภาสมัยสามัญสมัยที่ 3 ประจำปี 2564

องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่วง
77 หมู่ที่ 3 ตำบลไผ่วง อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง รหัสไปรษณีย์ 14110
โทรศัพท์ : 0-3561-0955  โทรสาร : 0-3561-0955  อีเมล์ : admin@phaiwong.go.th


www.phaiwong.go.th