Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
มาตรฐานการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
แผนการดำเนินงานประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานรอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
ข้อบัญญัติหรือเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
รายงานการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต รอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
06 ส.ค. 2563 อ่างทอง วิเศษชัยชาญ อบต.ไผ่วง ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่วง เรื่อง รับสมัครอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น
31 มี.ค. 2563 อ่างทอง วิเศษชัยชาญ อบต.ไผ่วง ประกาศ เรื่อง แบบบัญชีรายการและสิ่งปลูกสร้าง ( ภ.ด.ส.3) ประจำปี 2563 ในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่วง ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562
05 มี.ค. 2563 อ่างทอง วิเศษชัยชาญ อบต.ไผ่วง รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงิน องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่วง อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง สำหรับปีสิ้นสุดที่ 30 กันยายน 2562 สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
26 ธ.ค. 2562 อ่างทอง วิเศษชัยชาญ อบต.ไผ่วง ประกาศ เรื่องกำหนดการชำระภาษีท้องถิ่น
16 ธ.ค. 2562 อ่างทอง วิเศษชัยชาญ อบต.ไผ่วง ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่วง เรื่องการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่วง สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2562
31 ต.ค. 2562 อ่างทอง วิเศษชัยชาญ อบต.ไผ่วง ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
28 ต.ค. 2562 อ่างทอง วิเศษชัยชาญ อบต.ไผ่วง งบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2562
18 ต.ค. 2562 อ่างทอง วิเศษชัยชาญ อบต.ไผ่วง ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่วง เรื่องรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ.2561 2565 )ประจำปีงบประมาณ 2562
16 ต.ค. 2562 อ่างทอง วิเศษชัยชาญ อบต.ไผ่วง ประชาสัมพันธ์ เรื่องภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
01 ต.ค. 2562 อ่างทอง วิเศษชัยชาญ อบต.ไผ่วง ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่วง เรื่องกำหนดการสำรวจข้อมูลภาคสนาม ตาม พ.ร.บ. ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 แจ้งให้เจ้าของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่สำรวจ ในการให้ข้อมูลที่ถูกต้อง ระหว่างเดือน ตุลาคม - พฤศจิกายน 2562 ทุกหลังคา

องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่วง
77 หมู่ที่ 3 ตำบลไผ่วง อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง รหัสไปรษณีย์ 14110
โทรศัพท์ : 0-3561-0955  โทรสาร : 0-3561-0955  อีเมล์ : admin@phaiwong.go.th


www.phaiwong.go.th