Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
มาตรฐานการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
แผนการดำเนินงานประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานรอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
ข้อบัญญัติหรือเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
รายงานการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต รอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

โครงสร้างองค์กร
โครงสร้างส่วนราชการ

 

                   เพื่อให้การปฏิบัติงานในหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลในการจัดระบบบริการสาธารณะ  เพื่อให้
เกิดประโยชน์แก่ประชาชนในพื้นที่  องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่วง  จึงประกาศกำหนดกองหรือส่วนราชการของ
องค์การบริหารส่วนตำบล  ดังนี้
                   ๑. สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล  มีภาระหน้าที่เกี่ยวกับงานธุรการ สารบรรณ  การจัดทำแผนพัฒนาตำบล  การจัดทำร่างข้อบังคับ  การจัดทำทะเบียนสมาชิก อบต.  คณะกรรมการบริหาร  การดำเนินการตามนโยบายรัฐบาล  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม  การให้คำปรึกษาหน้าที่และความรับผิดชอบ  การปกครองบังคับบัญชาพนักงานส่วนตำบลและลูกจ้าง  การบริหารงานบุคคลของ อบต.ทั้งหมด  การดำเนินการเกี่ยวกับการอนุญาตต่าง ๆ และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง  แบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น  ๙  งาน  คือ
๑.๑  งานบริหารงานทั่วไป  มีหน้าที่ความรับผิดชอบ 
                                      -  งานสารบรรณ
                                      -  งานอำนวยการและข้อมูลข่าวสาร
                                      -  งานบริหารงานบุคคล
                                      -  งานเลือกตั้ง
                             ๑.๓  งานนโยบายและแผน  มีหน้าที่ความรับผิดชอบ 
                                      -  งานนโยบายและแผนพัฒนา
                                      -  งานวิชาการ
                                      -  งานข้อมูลและการประชาสัมพันธ์
                                      -  งานสารสนเทศและระบบคอมพิวเตอร์
                                      -  งานงบประมาณ
                             ๑.๔  งานกฎหมายและคดี  มีหน้าที่ความรับผิดชอบ
                                      -  งานกฎหมาย  งานคดี  และนิติกรรม
                                      -  งานร้องเรียนร้องทุกข์และอุทธรณ์
                                      -  งานระเบียบการคลัง
                                      -  งานข้อบัญญัติและระเบียบ
 
                             ๑.๕  งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  มีหน้าที่ความรับผิดชอบ
                                      -  งานอำนวยการ
                                      -  งานป้องกัน
                                      -  งานช่วยเหลือฟื้นฟู
                                      -  งานรักษาความสงบเรียบร้อย
                             ๑.๖  งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน  มีภาระหน้าที่เกี่ยวกับการสังคมสงเคราะห์  การพัฒนาชุมชน  และการส่งเสริมอาชีพ  ดังนี้
                                      -  งานการกีฬาและสันทนาการ
                                      -  งานฝึกอบรมพัฒนาการ
                                      -  งานสงเคราะห์เด็ก สตรี คนชราและผู้พิการ
                                      -  งานส่งเสริมสุขภาพ
                                      -  งานข้อมูล
                                      -  งานฝึกอบรมอาชีพ
                                      -  งานพัฒนาศักยภาพกลุ่ม
                                      -  งานส่งเสริมทุนกลุ่มอาชีพดำเนินการ
                             ๑.๗  งานส่งเสริมการเกษตร  มีภาระหน้าที่เกี่ยวกับการปฏิบัติทางการเกษตร  การส่งเสริมปศุสัตว์  งานวิชาการเกษตร  จัดประชุม  การเผยแพร่กิจการการเกษตร  แนะแนววิชาการเกษตร  ดังนี้
-  งานวิชาการเกษตรและเทคโนโลยี
                                      -  งานส่งเสริมปรับปรุงขยายพันธุ์พืช
                                      -  งานป้องกันและรักษาโรคและศัตรูพืช
                                      -  งานส่งเสริมการแปรรูปผลิตภัณฑ์การเกษตร
                                      -  งานข้อมูลวิชาการปศุสัตว์และเทคโนโลยี
                                      -  งานส่งเสริมปรับปรุงขยายพันธุ์สัตว์
                                      -  งานควบคุมและป้องกันโรคระบาดสัตว์
๒.  กองการศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม  มีภาระหน้าที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงานทางการศึกษา 
เกี่ยวกับการจัดการศึกษาทุกระบบ  ทุกระดับ  การวางแผนการศึกษา ของมาตรฐานสถานศึกษา  การจัดบริการส่งเสริมการศึกษา  การใช้เทคโนโลยีทางการศึกษา  การเสนอแนะเกี่ยวกับการศึกษา  ส่งเสริมการวิจัย การวางโครงการ  สำรวจ  เก็บรวบรวมข้อมูล  สถิติการศึกษา  เพื่อนำไปประกอบการพิจารณากำหนดนโยบาย แผนงาน และแนวทางการปฏิบัติในการจัดการศึกษา  การเผยแพร่การศึกษา  ดังนี้
                                      -  งานบริหารการศึกษา
                                      -  งานส่งเสริมการศึกษา  ศาสนา และวัฒนธรรม
                   ๓. งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  มีภาระหน้าที่เกี่ยวกับการควบคุมโรค  การสุขาภิบาลอื่น ๆ ตามแผนการสาธารณสุข  และข้อบังคับตำบล  การวางแผนการสาธารณสุข  การประมวลและวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติที่เกี่ยวข้องกับสาธารณสุข  งานเฝ้าระวังโรค  การเผยแพร่ฝึกอบรม  การให้สุขศึกษา  การจัดทำงบประมาณตามแผนงานสาธารณสุข  งานด้านสิ่งแวดล้อม  การให้บริการสาธารณสุข  การควบคุมโรค  ดังนี้
                                      -  งานสุขาภิบาลทั่วไป
                                      -  งานสุขาภิบาลอาหารและสถานประกอบการ
                                      -  งานควบคุมและจัดการคุณภาพ  สิ่งแวดล้อม
                                      -  งานชีวอนามัย
                                      -  งานอนามัยชุมชน
                                       -  งานป้องกันยาเสพติด
                                      - งานสุขศึกษาควบคุมโรคติดต่อ
                                      -  งานรักษาความสะอาด
                                      -  งานกำจัดขยะมูลฝอยและน้ำเสีย
                                      -  งานส่งเสริมและเผยแพร่
                   ๔.  กองคลัง  มีภาระหน้าที่เกี่ยวกับการจัดทำบัญชีและทะเบียนรับ-จ่ายเงินทุกประเภท  งานเกี่ยวกับการเงิน  การเบิกจ่ายเงิน  การเก็บรักษาเงิน  การนำส่งเงิน  การฝากเงิน  การตรวจเงิน อบต.  รวบรวมสถิติเงินได้ประเภทต่าง ๆ การเบิกตัดปี  การขยายเวลาเบิกจ่ายงบประมาณ  การหักภาษีและนำส่งรายงานเงินคงเหลือประจำวัน  งานจัดทำแผนที่ภาษี  การรับและจ่ายขาดเงินสะสมของ อบต.  การยืมเงินทดรองราชการ  การจัดหาผลประโยชน์จากสิ่งก่อสร้างและทรัพย์สิน  ตรวจสอบงานของจังหวัดและสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน  การเร่งรัดใบสำคัญและเงินยืมค้างชำระ  การจัดเก็บภาษี  การเร่งรัดจัดเก็บรายได้  การพัสดุต่าง ๆ การพัฒนารายได้  การออกใบอนุญาตและค่าธรรมเนียมต่าง ๆ และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง  แบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น  ๔  งาน  คือ
                             ๔.๑  งานการเงิน  มีหน้าที่ความรับผิดชอบ
                                      -  งานรับเงิน-เบิกจ่ายเงิน
                                      -  งานจัดทำฎีกาเบิกจ่ายเงิน
                                      -  งานเก็บรักษาเงิน
                             ๔.๒  งานบัญชี  มีหน้าที่ความรับผิดชอบ
                                      -  งานการบัญชี
                                      -  งานทะเบียนคุมการเบิกจ่าย
                                      -  งานงบการเงินและงบทดลอง
                                      -  งานงบแสดงฐานะทางการเงิน
                             ๔.๓  งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้  มีหน้าที่ความรับผิดชอบ
                                      -  งานภาษีอากร  ค่าธรรมเนียมและค่าเช่า
                                      -  งานพัฒนารายได้
                                      -  งานควบคุมกิจการค้าและค่าปรับ
                                      -  งานทะเบียนควบคุมและเร่งรัดรายได้
                             ๔.๔  งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ  มีหน้าที่ความรับผิดชอบ
                                      -  งานทะเบียนทรัพย์สินและแผนที่ภาษี
                                      -  งานพัสดุ
                                      -  งานทะเบียนเบิกจ่ายวัสดุครุภัณฑ์และยานพาหนะ
 
                   ๕. กองช่าง  มีภาระหน้าที่เกี่ยวกับ  การสำรวจออกแบบและจัดทำโครงการใช้จ่ายเงินของ อบต.  การอนุมัติเพื่อดำเนินการตามโครงการที่ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ของ อบต.  งานบำรุง  ซ่อม  และจัดทำทะเบียนสิ่งก่อสร้างที่อยู่ในความรับผิดชอบของ อบต.  การให้คำแนะนำปรึกษาเกี่ยวกับการจัดทำโครงการและการออกแบบก่อสร้างแก่ อบต.  และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง  แบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น  ๔  งาน  คือ
                             ๕.๑  งานก่อสร้าง  มีหน้าที่ความรับผิดชอบ
                                      -  งานก่อสร้างและบูรณะถนน
                                      -  งานก่อสร้างและบูรณะสภาพและโครงการพิเศษ
                                      -  งานระบบข้อมูลและแผนที่เส้นทางคมนาคม
                                      -  งานบำรุงรักษาเครื่องจักรและยานพาหนะ
                             ๕.๒  งานออกแบบและควบคุมอาคาร  มีหน้าที่ความรับผิดชอบ
                                      - งานสถาปัตยกรรมและมัณฑศิลป์
                                      -  งานวิศวกรรม
                                      -  งานควบคุมการก่อสร้างทุกประเภท
                                      -  ฝ่ายบริการข้อมลและหลักเกณฑ์
                                      -  งานออกแบบ
                             ๕.๓  งานประสานสาธารณูปโภค  มีหน้าที่ความรับผิดชอบ
                                      -  งานประสานสาธารณูปโภคและกิจการประปา
                                      -  งานขนส่งและวิศวกรรมจราจร
                                      -  งานระบายน้ำ
                                      -  งานไฟฟ้าสาธารณะ
                                      -  งานจัดตกแต่งสถานที่
                                      -  งานบริหารกิจการประปา
                             ๕.๔  งานผังเมือง  มีหน้าที่ความรับผิดชอบ
                                      -  งานสำรวจและแผนที่
                                      -  งานวางผังพัฒนาเมือง
                                      -  งานควบคุมทางผังเมือง
                                      -  งานจัดรูปที่ดินและฟื้นฟูเมือง
 
                 

องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่วง
77 หมู่ที่ 3 ตำบลไผ่วง อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง รหัสไปรษณีย์ 14110
โทรศัพท์ : 0-3561-0955  โทรสาร : 0-3561-0955  อีเมล์ : admin@phaiwong.go.th


www.phaiwong.go.th