Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
มาตรฐานการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
แผนการดำเนินงานประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานรอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
ข้อบัญญัติหรือเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
รายงานการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต รอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ช่องทางเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำ
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

โครงสร้างองค์กร
โครงสร้างส่วนราชการ

 

                   เพื่อให้การปฏิบัติงานในหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลในการจัดระบบบริการสาธารณะ  เพื่อให้
เกิดประโยชน์แก่ประชาชนในพื้นที่  องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่วง  จึงประกาศกำหนดกองหรือส่วนราชการของ
องค์การบริหารส่วนตำบล  ดังนี้
                   ๑. สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล  มีภาระหน้าที่เกี่ยวกับงานธุรการ สารบรรณ  การจัดทำแผนพัฒนาตำบล  การจัดทำร่างข้อบังคับ  การจัดทำทะเบียนสมาชิก อบต.  คณะกรรมการบริหาร  การดำเนินการตามนโยบายรัฐบาล  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม  การให้คำปรึกษาหน้าที่และความรับผิดชอบ  การปกครองบังคับบัญชาพนักงานส่วนตำบลและลูกจ้าง  การบริหารงานบุคคลของ อบต.ทั้งหมด  การดำเนินการเกี่ยวกับการอนุญาตต่าง ๆ และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง  แบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น  ๙  งาน  คือ
๑.๑  งานบริหารงานทั่วไป  มีหน้าที่ความรับผิดชอบ 
                                      -  งานสารบรรณ
                                      -  งานอำนวยการและข้อมูลข่าวสาร
                                      -  งานบริหารงานบุคคล
                                      -  งานเลือกตั้ง
                             ๑.๓  งานนโยบายและแผน  มีหน้าที่ความรับผิดชอบ 
                                      -  งานนโยบายและแผนพัฒนา
                                      -  งานวิชาการ
                                      -  งานข้อมูลและการประชาสัมพันธ์
                                      -  งานสารสนเทศและระบบคอมพิวเตอร์
                                      -  งานงบประมาณ
                             ๑.๔  งานกฎหมายและคดี  มีหน้าที่ความรับผิดชอบ
                                      -  งานกฎหมาย  งานคดี  และนิติกรรม
                                      -  งานร้องเรียนร้องทุกข์และอุทธรณ์
                                      -  งานระเบียบการคลัง
                                      -  งานข้อบัญญัติและระเบียบ
 
                             ๑.๕  งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  มีหน้าที่ความรับผิดชอบ
                                      -  งานอำนวยการ
                                      -  งานป้องกัน
                                      -  งานช่วยเหลือฟื้นฟู
                                      -  งานรักษาความสงบเรียบร้อย
                             ๑.๖  งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน  มีภาระหน้าที่เกี่ยวกับการสังคมสงเคราะห์  การพัฒนาชุมชน  และการส่งเสริมอาชีพ  ดังนี้
                                      -  งานการกีฬาและสันทนาการ
                                      -  งานฝึกอบรมพัฒนาการ
                                      -  งานสงเคราะห์เด็ก สตรี คนชราและผู้พิการ
                                      -  งานส่งเสริมสุขภาพ
                                      -  งานข้อมูล
                                      -  งานฝึกอบรมอาชีพ
                                      -  งานพัฒนาศักยภาพกลุ่ม
                                      -  งานส่งเสริมทุนกลุ่มอาชีพดำเนินการ
                             ๑.๗  งานส่งเสริมการเกษตร  มีภาระหน้าที่เกี่ยวกับการปฏิบัติทางการเกษตร  การส่งเสริมปศุสัตว์  งานวิชาการเกษตร  จัดประชุม  การเผยแพร่กิจการการเกษตร  แนะแนววิชาการเกษตร  ดังนี้
-  งานวิชาการเกษตรและเทคโนโลยี
                                      -  งานส่งเสริมปรับปรุงขยายพันธุ์พืช
                                      -  งานป้องกันและรักษาโรคและศัตรูพืช
                                      -  งานส่งเสริมการแปรรูปผลิตภัณฑ์การเกษตร
                                      -  งานข้อมูลวิชาการปศุสัตว์และเทคโนโลยี
                                      -  งานส่งเสริมปรับปรุงขยายพันธุ์สัตว์
                                      -  งานควบคุมและป้องกันโรคระบาดสัตว์
๒.  กองการศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม  มีภาระหน้าที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงานทางการศึกษา 
เกี่ยวกับการจัดการศึกษาทุกระบบ  ทุกระดับ  การวางแผนการศึกษา ของมาตรฐานสถานศึกษา  การจัดบริการส่งเสริมการศึกษา  การใช้เทคโนโลยีทางการศึกษา  การเสนอแนะเกี่ยวกับการศึกษา  ส่งเสริมการวิจัย การวางโครงการ  สำรวจ  เก็บรวบรวมข้อมูล  สถิติการศึกษา  เพื่อนำไปประกอบการพิจารณากำหนดนโยบาย แผนงาน และแนวทางการปฏิบัติในการจัดการศึกษา  การเผยแพร่การศึกษา  ดังนี้
                                      -  งานบริหารการศึกษา
                                      -  งานส่งเสริมการศึกษา  ศาสนา และวัฒนธรรม
                   ๓. งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  มีภาระหน้าที่เกี่ยวกับการควบคุมโรค  การสุขาภิบาลอื่น ๆ ตามแผนการสาธารณสุข  และข้อบังคับตำบล  การวางแผนการสาธารณสุข  การประมวลและวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติที่เกี่ยวข้องกับสาธารณสุข  งานเฝ้าระวังโรค  การเผยแพร่ฝึกอบรม  การให้สุขศึกษา  การจัดทำงบประมาณตามแผนงานสาธารณสุข  งานด้านสิ่งแวดล้อม  การให้บริการสาธารณสุข  การควบคุมโรค  ดังนี้
                                      -  งานสุขาภิบาลทั่วไป
                                      -  งานสุขาภิบาลอาหารและสถานประกอบการ
                                      -  งานควบคุมและจัดการคุณภาพ  สิ่งแวดล้อม
                                      -  งานชีวอนามัย
                                      -  งานอนามัยชุมชน
                                       -  งานป้องกันยาเสพติด
                                      - งานสุขศึกษาควบคุมโรคติดต่อ
                                      -  งานรักษาความสะอาด
                                      -  งานกำจัดขยะมูลฝอยและน้ำเสีย
                                      -  งานส่งเสริมและเผยแพร่
                   ๔.  กองคลัง  มีภาระหน้าที่เกี่ยวกับการจัดทำบัญชีและทะเบียนรับ-จ่ายเงินทุกประเภท  งานเกี่ยวกับการเงิน  การเบิกจ่ายเงิน  การเก็บรักษาเงิน  การนำส่งเงิน  การฝากเงิน  การตรวจเงิน อบต.  รวบรวมสถิติเงินได้ประเภทต่าง ๆ การเบิกตัดปี  การขยายเวลาเบิกจ่ายงบประมาณ  การหักภาษีและนำส่งรายงานเงินคงเหลือประจำวัน  งานจัดทำแผนที่ภาษี  การรับและจ่ายขาดเงินสะสมของ อบต.  การยืมเงินทดรองราชการ  การจัดหาผลประโยชน์จากสิ่งก่อสร้างและทรัพย์สิน  ตรวจสอบงานของจังหวัดและสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน  การเร่งรัดใบสำคัญและเงินยืมค้างชำระ  การจัดเก็บภาษี  การเร่งรัดจัดเก็บรายได้  การพัสดุต่าง ๆ การพัฒนารายได้  การออกใบอนุญาตและค่าธรรมเนียมต่าง ๆ และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง  แบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น  ๔  งาน  คือ
                             ๔.๑  งานการเงิน  มีหน้าที่ความรับผิดชอบ
                                      -  งานรับเงิน-เบิกจ่ายเงิน
                                      -  งานจัดทำฎีกาเบิกจ่ายเงิน
                                      -  งานเก็บรักษาเงิน
                             ๔.๒  งานบัญชี  มีหน้าที่ความรับผิดชอบ
                                      -  งานการบัญชี
                                      -  งานทะเบียนคุมการเบิกจ่าย
                                      -  งานงบการเงินและงบทดลอง
                                      -  งานงบแสดงฐานะทางการเงิน
                             ๔.๓  งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้  มีหน้าที่ความรับผิดชอบ
                                      -  งานภาษีอากร  ค่าธรรมเนียมและค่าเช่า
                                      -  งานพัฒนารายได้
                                      -  งานควบคุมกิจการค้าและค่าปรับ
                                      -  งานทะเบียนควบคุมและเร่งรัดรายได้
                             ๔.๔  งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ  มีหน้าที่ความรับผิดชอบ
                                      -  งานทะเบียนทรัพย์สินและแผนที่ภาษี
                                      -  งานพัสดุ
                                      -  งานทะเบียนเบิกจ่ายวัสดุครุภัณฑ์และยานพาหนะ
 
                   ๕. กองช่าง  มีภาระหน้าที่เกี่ยวกับ  การสำรวจออกแบบและจัดทำโครงการใช้จ่ายเงินของ อบต.  การอนุมัติเพื่อดำเนินการตามโครงการที่ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ของ อบต.  งานบำรุง  ซ่อม  และจัดทำทะเบียนสิ่งก่อสร้างที่อยู่ในความรับผิดชอบของ อบต.  การให้คำแนะนำปรึกษาเกี่ยวกับการจัดทำโครงการและการออกแบบก่อสร้างแก่ อบต.  และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง  แบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น  ๔  งาน  คือ
                             ๕.๑  งานก่อสร้าง  มีหน้าที่ความรับผิดชอบ
                                      -  งานก่อสร้างและบูรณะถนน
                                      -  งานก่อสร้างและบูรณะสภาพและโครงการพิเศษ
                                      -  งานระบบข้อมูลและแผนที่เส้นทางคมนาคม
                                      -  งานบำรุงรักษาเครื่องจักรและยานพาหนะ
                             ๕.๒  งานออกแบบและควบคุมอาคาร  มีหน้าที่ความรับผิดชอบ
                                      - งานสถาปัตยกรรมและมัณฑศิลป์
                                      -  งานวิศวกรรม
                                      -  งานควบคุมการก่อสร้างทุกประเภท
                                      -  ฝ่ายบริการข้อมลและหลักเกณฑ์
                                      -  งานออกแบบ
                             ๕.๓  งานประสานสาธารณูปโภค  มีหน้าที่ความรับผิดชอบ
                                      -  งานประสานสาธารณูปโภคและกิจการประปา
                                      -  งานขนส่งและวิศวกรรมจราจร
                                      -  งานระบายน้ำ
                                      -  งานไฟฟ้าสาธารณะ
                                      -  งานจัดตกแต่งสถานที่
                                      -  งานบริหารกิจการประปา
                             ๕.๔  งานผังเมือง  มีหน้าที่ความรับผิดชอบ
                                      -  งานสำรวจและแผนที่
                                      -  งานวางผังพัฒนาเมือง
                                      -  งานควบคุมทางผังเมือง
                                      -  งานจัดรูปที่ดินและฟื้นฟูเมือง
 
                 

องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่วง
77 หมู่ที่ 3 ตำบลไผ่วง อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง รหัสไปรษณีย์ 14110
โทรศัพท์ : 0-3561-0955  โทรสาร : 0-3561-0955  อีเมล์ : admin@phaiwong.go.th


www.phaiwong.go.th