Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
มาตรฐานการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
แผนการดำเนินงานประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานรอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
ข้อบัญญัติหรือเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
รายงานการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต รอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา

ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาในช่วง 3 ปี
     
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านแหล่งน้ำ
          แนวทางการพัฒนา
               1.1 การพัฒนาด้านการส่งน้ำเพื่อการเกษตร
               1.2 การพัฒนาด้านแหล่งน้ำเพื่ออุปโภคบริโภค
 
     2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
          แนวทางการพัฒนา
               2.1 พัฒนาด้านการคมนาคม
               2.2 พัฒนาระบบไฟฟ้า
               2.3 พัฒนาด้านบริการสาธารณะ


     3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม
          แนวทางการพัฒนา
               3.1 การพัฒนาด้านการศึกษา
               3.2 การพัฒนาด้านการศาสนา  และวัฒนธรรม
               3.3 การพัฒนาด้านการกีฬา  และนันทนาการ
               3.4 การพัฒนาด้านสุขภาพของประชาชน
               3.5 การระงับและป้องกันโรคติดต่อ
               3.6 ส่งเสริมด้านสวัสดิการสังคมกับผู้ด้อยโอกาสทางสังคม
               3.7 การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
               3.8 ส่งเสริมชุมชนเข้มแข็ง

     4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
          แนวทางการพัฒนา
               4.1 การพัฒนาและส่งเสริมอาชีพ
               4.2 ส่งเสริมเศรษฐกิจแบบพอเพียง

     5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่มีระสิทธิภาพ
          แนวทางการพัฒนา
               5.1 การพัฒนาบุคลากรของ อบต.
               5.2 การพัฒนาด้านระบบข้อมูลข่าวสาร
               5.3 ส่งเสริมศักยภาพในการบริหารงาน อบต.


     6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการมีส่วนร่วมของประชาชน
          แนวทางการพัฒนา
               6.1 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน
               6.2 ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตย

     7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
          แนวทางการพัฒนา
               7.1 สร้างจิตสำนึกในการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

     8. ยุทธศาสตร์การพัฒนาตามนโยบายรัฐบาล และจังหวัด
          แนวทางการพัฒนา
               8.1 สนับสนุนนโยบายรัฐบาลและจังหวัดอ่างทอง


องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่วง
77 หมู่ที่ 3 ตำบลไผ่วง อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง รหัสไปรษณีย์ 14110
โทรศัพท์ : 0-3561-0955  โทรสาร : 0-3561-0955  อีเมล์ : admin@phaiwong.go.th


www.phaiwong.go.th