Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
มาตรฐานการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
แผนการดำเนินงานประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานรอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
ข้อบัญญัติหรือเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
รายงานการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต รอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ช่องทางเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำ
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

บริการขั้นพื้นฐาน
การบริการพื้นฐาน

ข้อมูลถนนและสะพาน
     ถนนในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่วง  ดังนี้
          ถนนลาดยาง  ในพื้นที่ตำบลไผ่วง มีจำนวนทั้งสิ้น 8 สายทาง รวมระยะทางทั้งสิ้น ประมาณ 19+790  กม. 
               1 ถนนลาดยาง สาย อท.4004 บ.ศาลเจ้าโรงทอง – บ.ไผ่วง ระยะทาง 5+000  กม.
               2 ถนนลาดยาง สาย บ.ไผ่วง- บ.อ้อล้อม ระยะทาง 7+700 กม.
               3 ถนนลาดยางสาย บ.อ้อล้อม – บ.ทางเรือ ระยะทาง 0+835 กม.
               4 ถนนลาดยางสาย บ.อ้อล้อม – วัดหน่อสุวรรณ ระยะทาง 4+110 กม.
               5 ถนนลาดยางสาย บ.โรงสี ระยะทาง 0+ 600 กม.
               6 ถนนลาดยางสาย บ.ดอนกระทุ่ม ระยะทาง 0+535 กม.
               7 ถนนลาดยางสาย บ.ต้นทอง-บ.ทางเรือ ระยะทาง 0+875 กม.
               8 ถนนลาดยาง สาย บ.หนองหล่ม- บ.ลานช้าง ระยะทาง 0+135 กม.

     ถนน คสล. ในพื้นที่ตำบลไผ่วง มีจำนวนทั้งสิ้น 38 สายทาง รวมระยะทางทั้งสิ้น 14+237 กม.
          ถนน คสล. หมู่ที่ 1 มีจำนวนทั้งสิ้น 7 สายทาง รวมระยะทางทั้งสิน 0+927  กม.
               1 ถนน คสล. สาย บ.นางสำราญ พันธ์สถิต ระยะทาง 0+152 กม.
               2 ถนน คสล. สาย บ.นายวินัย พันธ์สถิต ระยะทาง 0+140 กม.
               3 ถนน คสล. สาย บ.นายเพยาว์ แพรพงษ์ศรี ระยะทาง 0+190 กม.
               4 ถนน คสล. สาย บ. นายสุชิน ฉิวเฉื่อย ระยะทาง 0+110 กม.
               5 ถนน คสล. สาย บ. นางอุบล พันธ์สถิต ระยะทาง 0+090 กม.
               6 ถนน คสล. สาย บ. นางเรณู สวยดี ระยะทาง 0+100 กม.
               7 ถนน คสล. สาย บ. นางบุญปลูก นาทับที ระยะทาง 0+145 กม.
          ถนน คสล. หมู่ที่ 2 มีจำนวนทั้งสิ้น 6 สายทาง รวมระยะทางทั้งสิน 3+725 กม.
               1 ถนน คสล. สาย ร.ร.ไผ่วงวิทยา ระยะทาง 0+760 กม.
               2 ถนน คสล. สาย บ.ไผ่วง - บ.ดอนกลาง ระยะทาง 0+975 กม.
               3 ถนน คสล. สาย เรียบคลองส่งน้ำ ช.ป.4 ข 1 ข ฝั่งขวา ระยะทาง 0+600 กม.
               4 ถนน คสล. สายเรียบคลองส่งน้ำ ช.ป. 4 ข 1 ข ฝั่งซ้าย ระยะทาง 0+110 กม.
               5 ถนน คสล. สายข้างวัดไผ่วง ระยะทาง 0+470 กม.
               6 ถนน คสล. สาย บ. กลางบึง ระยะทาง 0+470 กม.
          ถนน คสล. หมู่ที่ 3  มีจำนวนทั้งสิ้น 4 สายทาง รวมระยะทางทั้งสิ้น 1+285 กม.
               1 ถนน คสล. สาย บ.ต้นทอง ระยะทาง 0+360 กม.
               2 ถนน คสล. สายภายในหมู่บ้านหนองหล่ม ระยะทาง 0+500 กม.
               3 ถนน คสล. สาย บ.หนองหล่ม- บ.ดอนกระทุ่ม ระยะทาง 0+195 กม.
               4 ถนน คสล. สายเรียบคลองระบายน้ำ ช.ป. 4  ซ สุรรณ3 ฝั่งขวา ระยะทาง 0+230 กม.
          ถนน คสล. หมู่ที่ 4  มีจำนวนทั้งสิ้น 5 สายทาง รวมระยะทางทั้งสิ้น 1+045 กม.
               1 ถนน คสล. สาย บ.ต้นทอง ระยะทาง 0+710 กม.
               2 ถนน คสล. สาย บ.นายไพวรรณ ขำเพียร ระยะทาง 0+145 กม.
               3 ถนน คสล. สาย บ.นางน้ำวุ้น พึ่งแก้ว ระยะทาง 0+085 กม.
               4 ถนน คสล. สาย บ.นายสมาน ขุนชนะ ระยะทาง 0+055 กม.
               5 ถนน คสล. สาย บ.นายสาคร มั่นประสิทธิ์ ระยะทาง 0+ 050 กม.
          ถนน คสล. หมู่ที่ 5 มีจำนวนทั้งสิ้น 6 สายทาง รวมระยะทางทั้งสิ้น 1+250 กม.
               1 ถนน คสล. สาย บ.ไผ่ลาย-บ.ดอนกระทุ่ม ระยะทาง 0+355 กม.
               2 ถนน คสล. สาย บ.นายวิเชียร  ตุ้มทอง ระยะทาง 0+090 กม.
               3 ถนน คสล. สาย บ.นายอินทร์ แตงชุมพล ระยะทาง 0+345 กม.
               4 ถนน คสล. สาย บ.นายอัฐ นิลพัฒ ระยะทาง 0+160 กม.
               5 ถนน คส. สาย บ.ดอนกลาง-บ.ไผ่วง ระยะทาง 0+300 กม.
          ถนน คสล. หมู่ที่ 6 มีจำนวนทั้งสิ้น 6 สายทาง รวมระยะทางทั้งสิ้น 3+180 กม.
               1 ถนน คสล. สาย บ.ดอนกระทุ่ม-บ.ไผ่ลาย ระยะทาง 1+750 กม.
               2 ถนน คสล. สาย บ.นายสมชาย งามละมัย ระยะทาง 0+320 กม.
               3 ถนน คสล. สาย บ.ดอนกระทุ่ม-บ.หนองหล่ม ระยะทาง 0+395 กม.
               4 ถนน คสล. สาย บ.นายสวิก ชัยสวัสดิ์ ระยะทาง 0+150 กม.
               5 ถนน คสล. สาย บ.นายจอง คำเดช ระยะทาง 0+565 กม.
               6 ถนน คสล. สายบ.ดอนกระทุ่ม – บ.ลานช้าง ระยะทาง 0+830 กม.
          ถนน คสล. หมู่ที่ 7 มีจำนวนทั้งสิ้น 5 สายทาง รวมระยะทางทั้งสิ้น1+995 กม.
               1 ถนน คสล. สายในหมู่บ้านอ้อล้อม(เหนือ) ระยะทาง 1+060 กม.
               2 ถนน คสล. สาย บ.นายสน วงษ์เสงี่ยม ระยะทาง 0+225 กม.
               3 ถนน คสล.สายเรียบคลอง ช.ป. ๓ซ สุพรรณ๓ ฝั่งซ้าย ระยะทาง 0+210 กม.
               4 ถนน คสล. สาย บ.นายสมนึก ปั้นหย่ง ระยะทาง 2+260 กม.
               5 ถนน คสล. สาย บ.อ้อล้อม-บ.ทางเรือ ระยะทาง 0+240 กม.

     ถนนดินผิวจราจรลูกรัง ในพื้นที่ตำบลไผ่วง มีจำนวนทั้งสิ้น  27  สายทาง ระยะทาง  24+503 กม.
          ถนนดินผิวจราจรลูกรัง หมู่ที่ 1 มีจำนวนทั้งสิ้น 5 สายทาง ระยะทาง 4+295 กม.
               1 ถนนลูกรัง สายเรียบคลองระบายน้ำใหญ่สุพรรณ 3 ฝั่งซ้าย ระยะทาง 1+920 กม.
               2 ถนนลูกรัง สายคันคลอง ช.ป. 6 ข 1 ข ฝั่งซ้าย ระยะทาง 1+560 กม.
               3 ถนนลูกรัง สาย บ.นายพเยาว์ แพรพงษ์ศรี ระยะทาง 0+690 กม.
               4 ถนนลูกรัง สาย บ.นางบุญปลูก นาคทับที ระยะทาง 0+060 กม.
               5 ถนนลูกรัง สาย บ.นายบุญช่วย พุธรักษา ระยะทาง  0+065 กม.
          ถนนดินผิวจราจรลูกรัง หมู่ที่ 2 มีจำนวนทั้งสิ้น 5 สายทาง  ระยะทาง 7+580 กม.
               1 ถนนลูกรัง สายเรียบคลองระบายน้ำใหญ่สุพรรณ 3 ฝั่งซ้าย ระยะทาง 1+740 กม.
               2 ถนนลูกรัง สายเรียบคลองส่งน้ำ ช.ป.4 ข1ข ฝั่งขวา ระยะทาง 0+650 กม.
               3 ถนนลูกรังสายเรียบคลองส่งน้ำ ช.ป.4 ข1 ข ฝั่งซ้าย ระยะทาง 0+650 กม.
               4 ถนนลูกรัง สายเรียบคลองระบายน้ำ ช.ป.3 ซ สุพรรณ 3 ฝั่งซ้าย ระยะทาง  0+870 กม.
               5 ถนนลูกรังสายเรียบคลองระบายน้ำ ช.ป.3 ซ สุพรรณ 3 ฝั่งขวา ระยะทาง 3+670 กม.
          ถนนดินผิวจราจรลูกรัง หมู่ที่ 3  มีจำนวนทั้งสิ้น 5 สายทาง ระยะทาง 2+080 กม.
               1 ถนนลูกรัง สายเรียบคลองระบายน้ำ ช.ป.4 ซ สุพรรณ 3 ฝั่งซ้าย ระยะทาง 0+720 กม.
               2 ถนนดินผิวจราจรลูกรัง สายเรียบคลอง ช.ป.4 ซ สุพรรณ 3 ฝั่งขวา ระยะทาง 0+485 กม.
               3 ถนนลูกรัง สาย บ.หนองหล่ม-บ.ดอนกระทุ่ม ฝั่งขวา ระยะทาง 0+555 กม.
               4 ถนนลูกรัง สาย บ.นายฉัตรชัย  ดวงวิเชียร ระยะทาง 0+230 กม.
               5 ถนนลูกรัง สาย บ.นาบุญเสริม อ่อนอุ่น ระยะทาง 0+090 กม.
          ถนนดินผิวจราจรลูกรัง หมู่ที่ 4  มีจำนวนทั้งสิ้น 2 สายทาง ระยะทาง 2+208 กม.
               1 ถนนลูกรัง สายเรียบคลองระบายน้ำ ช.ป.4 ซ สุพรรณ 3 ฝั่งซ้าย ระยะทาง 0+898 กม.
               2 ถนนลูกรัง สายเรียบคลองระบายน้ำ ช.ป. 4 ซ สุพรรณ  3 ฝั่งขวา ระยะทาง 1+310 กม.
          ถนนดินผิวจราจรลูกรัง หมู่ที่ 5 มีจำนวนทั้งสิ้น 4 สายทาง ระยะทาง 4+768 กม.
               1 ถนนลูกรัง สายเรียบคลองระบายน้ำ ช.ป. 3 ซ สุพรรณ 3 ฝั่งซ้าย ระยะทาง 1+800 กม.
               2 ถนนลูกรัง สายเรียบคลองส่งน้ำ ช.ป.6 ข 1 ข ฝั่งซ้าย ระยะทาง 2+520 กม.
               3 ถนนลูกรัง สายบ.นายสาย นาคทับที ระยะทาง 0+160 กม.
               4 ถนนลูกรัง สาย บ.นายผัน จรเณร ระยะทาง 0+288 กม.
          ถนนดินผิวจราจรลูกรัง หมู่ที่ 6 มีจำนวนทั้งสิ้น 5 สายทาง ระยะทาง 1+068 กม.
               1 ถนนลูกรัง สาย บ.นายประสิทธิ์ มารยาท ระยะทาง 0+120 กม.
               2 ถนนลูกรัง สาย บ.นางพลายบัว ระยะทาง 0+355 กม.
               3 ถนนลูกรัง สาย บ.นายมนัส หวังดี ระยะทาง 0+223 กม.
               4 ถนนลูกรัง สาย บ.ดอนกระทุ่ม-บ.หนองหล่ม ระยะทาง 0+370 กม.
          ถนนดินผิวจราจรลูกรัง หมู่ที่ 7  มีจำนวนทั้งสิ้น  1  สายทาง  ระยะทาง 2+504  กม.
               1 ถนนลูกรัง สายเรียบคลองระบายน้ำ ช.ป.3 ซ สุพรรณ 3 ฝั่งซ้าย ระยะทาง 1+129 กม.
               2 ถนนลูกรัง สายเรียบคลองส่งน้ำ ช.ป.๖ ข ๑ ข ฝั่งซ้าย ระยะทาง 1+375 กม.


ข้อมูลด้านแหล่งน้ำและชลประทาน
     แหล่งน้ำขนาดเล็ก
          บ่อน้ำตื้น 11 แห่ง พื้นที่ได้รับประโยชน์ 10,400 ไร่ จำนวน 531 ครอบครัว
          สระน้ำ 4 แห่ง พื้นที่ได้รับประโยชน์ 4,659 ไร่ จำนวน 249 ครอบครัว
          บ่อบาดาล 7 แห่ง ได้แก่
               บ้านดอนสะแก หมู่ที่ 1 เจาะโดยหน่วยงานกรมทรัพย์ธรณี ปี  2535
               บ้านไผ่วง หมู่ที่ 2 เจาะโดย รพช. ปี 2537
               บ้านไผ่วง หมู่ที่ 2 เจาะโดยโยธาธิการ ปี 2543
               บ้านไผ่วง หมู่ที่ 2 เจาะโดยโยธาธิการ ปี 2544
               บ้านหนองหล่ม หมู่ที่ 3 เจาะโดยโยธาธิการ ปี 2530
               บ้านต้นทอง หมู่ที่ 4 เจาะโดยโยธาธิการ ปี 2536
               บ้านดอนกระทุ่ม หมู่ที่ 6 เจาะโดยหน่วยงานกรมทรัพย์ธรณี ปี 2535
          ประปา  10  แห่ง

     การชลประทาน
          มีคลองส่งน้ำชลประทาน จำนวน 2 สาย คือ
               1. คลองส่งน้ำ 4 ขวา 1 ขวา
               2. คลองส่งน้ำ 6 ขวา 1 ขวา
          มีคลองระบายน้ำ จำนวน 2 สาย คือ
               1. คลองระบายน้ำ 3 ซ้าย
               2. คลองระบายน้ำ 4 ซ้าย สามโก้


องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่วง
77 หมู่ที่ 3 ตำบลไผ่วง อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง รหัสไปรษณีย์ 14110
โทรศัพท์ : 0-3561-0955  โทรสาร : 0-3561-0955  อีเมล์ : admin@phaiwong.go.th


www.phaiwong.go.th