Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
มาตรฐานการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
แผนการดำเนินงานประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานรอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
ข้อบัญญัติหรือเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
รายงานการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต รอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

บริการขั้นพื้นฐาน
การบริการพื้นฐาน

ข้อมูลถนนและสะพาน
     ถนนในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่วง  ดังนี้
          ถนนลาดยาง  ในพื้นที่ตำบลไผ่วง มีจำนวนทั้งสิ้น 8 สายทาง รวมระยะทางทั้งสิ้น ประมาณ 19+790  กม. 
               1 ถนนลาดยาง สาย อท.4004 บ.ศาลเจ้าโรงทอง – บ.ไผ่วง ระยะทาง 5+000  กม.
               2 ถนนลาดยาง สาย บ.ไผ่วง- บ.อ้อล้อม ระยะทาง 7+700 กม.
               3 ถนนลาดยางสาย บ.อ้อล้อม – บ.ทางเรือ ระยะทาง 0+835 กม.
               4 ถนนลาดยางสาย บ.อ้อล้อม – วัดหน่อสุวรรณ ระยะทาง 4+110 กม.
               5 ถนนลาดยางสาย บ.โรงสี ระยะทาง 0+ 600 กม.
               6 ถนนลาดยางสาย บ.ดอนกระทุ่ม ระยะทาง 0+535 กม.
               7 ถนนลาดยางสาย บ.ต้นทอง-บ.ทางเรือ ระยะทาง 0+875 กม.
               8 ถนนลาดยาง สาย บ.หนองหล่ม- บ.ลานช้าง ระยะทาง 0+135 กม.

     ถนน คสล. ในพื้นที่ตำบลไผ่วง มีจำนวนทั้งสิ้น 38 สายทาง รวมระยะทางทั้งสิ้น 14+237 กม.
          ถนน คสล. หมู่ที่ 1 มีจำนวนทั้งสิ้น 7 สายทาง รวมระยะทางทั้งสิน 0+927  กม.
               1 ถนน คสล. สาย บ.นางสำราญ พันธ์สถิต ระยะทาง 0+152 กม.
               2 ถนน คสล. สาย บ.นายวินัย พันธ์สถิต ระยะทาง 0+140 กม.
               3 ถนน คสล. สาย บ.นายเพยาว์ แพรพงษ์ศรี ระยะทาง 0+190 กม.
               4 ถนน คสล. สาย บ. นายสุชิน ฉิวเฉื่อย ระยะทาง 0+110 กม.
               5 ถนน คสล. สาย บ. นางอุบล พันธ์สถิต ระยะทาง 0+090 กม.
               6 ถนน คสล. สาย บ. นางเรณู สวยดี ระยะทาง 0+100 กม.
               7 ถนน คสล. สาย บ. นางบุญปลูก นาทับที ระยะทาง 0+145 กม.
          ถนน คสล. หมู่ที่ 2 มีจำนวนทั้งสิ้น 6 สายทาง รวมระยะทางทั้งสิน 3+725 กม.
               1 ถนน คสล. สาย ร.ร.ไผ่วงวิทยา ระยะทาง 0+760 กม.
               2 ถนน คสล. สาย บ.ไผ่วง - บ.ดอนกลาง ระยะทาง 0+975 กม.
               3 ถนน คสล. สาย เรียบคลองส่งน้ำ ช.ป.4 ข 1 ข ฝั่งขวา ระยะทาง 0+600 กม.
               4 ถนน คสล. สายเรียบคลองส่งน้ำ ช.ป. 4 ข 1 ข ฝั่งซ้าย ระยะทาง 0+110 กม.
               5 ถนน คสล. สายข้างวัดไผ่วง ระยะทาง 0+470 กม.
               6 ถนน คสล. สาย บ. กลางบึง ระยะทาง 0+470 กม.
          ถนน คสล. หมู่ที่ 3  มีจำนวนทั้งสิ้น 4 สายทาง รวมระยะทางทั้งสิ้น 1+285 กม.
               1 ถนน คสล. สาย บ.ต้นทอง ระยะทาง 0+360 กม.
               2 ถนน คสล. สายภายในหมู่บ้านหนองหล่ม ระยะทาง 0+500 กม.
               3 ถนน คสล. สาย บ.หนองหล่ม- บ.ดอนกระทุ่ม ระยะทาง 0+195 กม.
               4 ถนน คสล. สายเรียบคลองระบายน้ำ ช.ป. 4  ซ สุรรณ3 ฝั่งขวา ระยะทาง 0+230 กม.
          ถนน คสล. หมู่ที่ 4  มีจำนวนทั้งสิ้น 5 สายทาง รวมระยะทางทั้งสิ้น 1+045 กม.
               1 ถนน คสล. สาย บ.ต้นทอง ระยะทาง 0+710 กม.
               2 ถนน คสล. สาย บ.นายไพวรรณ ขำเพียร ระยะทาง 0+145 กม.
               3 ถนน คสล. สาย บ.นางน้ำวุ้น พึ่งแก้ว ระยะทาง 0+085 กม.
               4 ถนน คสล. สาย บ.นายสมาน ขุนชนะ ระยะทาง 0+055 กม.
               5 ถนน คสล. สาย บ.นายสาคร มั่นประสิทธิ์ ระยะทาง 0+ 050 กม.
          ถนน คสล. หมู่ที่ 5 มีจำนวนทั้งสิ้น 6 สายทาง รวมระยะทางทั้งสิ้น 1+250 กม.
               1 ถนน คสล. สาย บ.ไผ่ลาย-บ.ดอนกระทุ่ม ระยะทาง 0+355 กม.
               2 ถนน คสล. สาย บ.นายวิเชียร  ตุ้มทอง ระยะทาง 0+090 กม.
               3 ถนน คสล. สาย บ.นายอินทร์ แตงชุมพล ระยะทาง 0+345 กม.
               4 ถนน คสล. สาย บ.นายอัฐ นิลพัฒ ระยะทาง 0+160 กม.
               5 ถนน คส. สาย บ.ดอนกลาง-บ.ไผ่วง ระยะทาง 0+300 กม.
          ถนน คสล. หมู่ที่ 6 มีจำนวนทั้งสิ้น 6 สายทาง รวมระยะทางทั้งสิ้น 3+180 กม.
               1 ถนน คสล. สาย บ.ดอนกระทุ่ม-บ.ไผ่ลาย ระยะทาง 1+750 กม.
               2 ถนน คสล. สาย บ.นายสมชาย งามละมัย ระยะทาง 0+320 กม.
               3 ถนน คสล. สาย บ.ดอนกระทุ่ม-บ.หนองหล่ม ระยะทาง 0+395 กม.
               4 ถนน คสล. สาย บ.นายสวิก ชัยสวัสดิ์ ระยะทาง 0+150 กม.
               5 ถนน คสล. สาย บ.นายจอง คำเดช ระยะทาง 0+565 กม.
               6 ถนน คสล. สายบ.ดอนกระทุ่ม – บ.ลานช้าง ระยะทาง 0+830 กม.
          ถนน คสล. หมู่ที่ 7 มีจำนวนทั้งสิ้น 5 สายทาง รวมระยะทางทั้งสิ้น1+995 กม.
               1 ถนน คสล. สายในหมู่บ้านอ้อล้อม(เหนือ) ระยะทาง 1+060 กม.
               2 ถนน คสล. สาย บ.นายสน วงษ์เสงี่ยม ระยะทาง 0+225 กม.
               3 ถนน คสล.สายเรียบคลอง ช.ป. ๓ซ สุพรรณ๓ ฝั่งซ้าย ระยะทาง 0+210 กม.
               4 ถนน คสล. สาย บ.นายสมนึก ปั้นหย่ง ระยะทาง 2+260 กม.
               5 ถนน คสล. สาย บ.อ้อล้อม-บ.ทางเรือ ระยะทาง 0+240 กม.

     ถนนดินผิวจราจรลูกรัง ในพื้นที่ตำบลไผ่วง มีจำนวนทั้งสิ้น  27  สายทาง ระยะทาง  24+503 กม.
          ถนนดินผิวจราจรลูกรัง หมู่ที่ 1 มีจำนวนทั้งสิ้น 5 สายทาง ระยะทาง 4+295 กม.
               1 ถนนลูกรัง สายเรียบคลองระบายน้ำใหญ่สุพรรณ 3 ฝั่งซ้าย ระยะทาง 1+920 กม.
               2 ถนนลูกรัง สายคันคลอง ช.ป. 6 ข 1 ข ฝั่งซ้าย ระยะทาง 1+560 กม.
               3 ถนนลูกรัง สาย บ.นายพเยาว์ แพรพงษ์ศรี ระยะทาง 0+690 กม.
               4 ถนนลูกรัง สาย บ.นางบุญปลูก นาคทับที ระยะทาง 0+060 กม.
               5 ถนนลูกรัง สาย บ.นายบุญช่วย พุธรักษา ระยะทาง  0+065 กม.
          ถนนดินผิวจราจรลูกรัง หมู่ที่ 2 มีจำนวนทั้งสิ้น 5 สายทาง  ระยะทาง 7+580 กม.
               1 ถนนลูกรัง สายเรียบคลองระบายน้ำใหญ่สุพรรณ 3 ฝั่งซ้าย ระยะทาง 1+740 กม.
               2 ถนนลูกรัง สายเรียบคลองส่งน้ำ ช.ป.4 ข1ข ฝั่งขวา ระยะทาง 0+650 กม.
               3 ถนนลูกรังสายเรียบคลองส่งน้ำ ช.ป.4 ข1 ข ฝั่งซ้าย ระยะทาง 0+650 กม.
               4 ถนนลูกรัง สายเรียบคลองระบายน้ำ ช.ป.3 ซ สุพรรณ 3 ฝั่งซ้าย ระยะทาง  0+870 กม.
               5 ถนนลูกรังสายเรียบคลองระบายน้ำ ช.ป.3 ซ สุพรรณ 3 ฝั่งขวา ระยะทาง 3+670 กม.
          ถนนดินผิวจราจรลูกรัง หมู่ที่ 3  มีจำนวนทั้งสิ้น 5 สายทาง ระยะทาง 2+080 กม.
               1 ถนนลูกรัง สายเรียบคลองระบายน้ำ ช.ป.4 ซ สุพรรณ 3 ฝั่งซ้าย ระยะทาง 0+720 กม.
               2 ถนนดินผิวจราจรลูกรัง สายเรียบคลอง ช.ป.4 ซ สุพรรณ 3 ฝั่งขวา ระยะทาง 0+485 กม.
               3 ถนนลูกรัง สาย บ.หนองหล่ม-บ.ดอนกระทุ่ม ฝั่งขวา ระยะทาง 0+555 กม.
               4 ถนนลูกรัง สาย บ.นายฉัตรชัย  ดวงวิเชียร ระยะทาง 0+230 กม.
               5 ถนนลูกรัง สาย บ.นาบุญเสริม อ่อนอุ่น ระยะทาง 0+090 กม.
          ถนนดินผิวจราจรลูกรัง หมู่ที่ 4  มีจำนวนทั้งสิ้น 2 สายทาง ระยะทาง 2+208 กม.
               1 ถนนลูกรัง สายเรียบคลองระบายน้ำ ช.ป.4 ซ สุพรรณ 3 ฝั่งซ้าย ระยะทาง 0+898 กม.
               2 ถนนลูกรัง สายเรียบคลองระบายน้ำ ช.ป. 4 ซ สุพรรณ  3 ฝั่งขวา ระยะทาง 1+310 กม.
          ถนนดินผิวจราจรลูกรัง หมู่ที่ 5 มีจำนวนทั้งสิ้น 4 สายทาง ระยะทาง 4+768 กม.
               1 ถนนลูกรัง สายเรียบคลองระบายน้ำ ช.ป. 3 ซ สุพรรณ 3 ฝั่งซ้าย ระยะทาง 1+800 กม.
               2 ถนนลูกรัง สายเรียบคลองส่งน้ำ ช.ป.6 ข 1 ข ฝั่งซ้าย ระยะทาง 2+520 กม.
               3 ถนนลูกรัง สายบ.นายสาย นาคทับที ระยะทาง 0+160 กม.
               4 ถนนลูกรัง สาย บ.นายผัน จรเณร ระยะทาง 0+288 กม.
          ถนนดินผิวจราจรลูกรัง หมู่ที่ 6 มีจำนวนทั้งสิ้น 5 สายทาง ระยะทาง 1+068 กม.
               1 ถนนลูกรัง สาย บ.นายประสิทธิ์ มารยาท ระยะทาง 0+120 กม.
               2 ถนนลูกรัง สาย บ.นางพลายบัว ระยะทาง 0+355 กม.
               3 ถนนลูกรัง สาย บ.นายมนัส หวังดี ระยะทาง 0+223 กม.
               4 ถนนลูกรัง สาย บ.ดอนกระทุ่ม-บ.หนองหล่ม ระยะทาง 0+370 กม.
          ถนนดินผิวจราจรลูกรัง หมู่ที่ 7  มีจำนวนทั้งสิ้น  1  สายทาง  ระยะทาง 2+504  กม.
               1 ถนนลูกรัง สายเรียบคลองระบายน้ำ ช.ป.3 ซ สุพรรณ 3 ฝั่งซ้าย ระยะทาง 1+129 กม.
               2 ถนนลูกรัง สายเรียบคลองส่งน้ำ ช.ป.๖ ข ๑ ข ฝั่งซ้าย ระยะทาง 1+375 กม.


ข้อมูลด้านแหล่งน้ำและชลประทาน
     แหล่งน้ำขนาดเล็ก
          บ่อน้ำตื้น 11 แห่ง พื้นที่ได้รับประโยชน์ 10,400 ไร่ จำนวน 531 ครอบครัว
          สระน้ำ 4 แห่ง พื้นที่ได้รับประโยชน์ 4,659 ไร่ จำนวน 249 ครอบครัว
          บ่อบาดาล 7 แห่ง ได้แก่
               บ้านดอนสะแก หมู่ที่ 1 เจาะโดยหน่วยงานกรมทรัพย์ธรณี ปี  2535
               บ้านไผ่วง หมู่ที่ 2 เจาะโดย รพช. ปี 2537
               บ้านไผ่วง หมู่ที่ 2 เจาะโดยโยธาธิการ ปี 2543
               บ้านไผ่วง หมู่ที่ 2 เจาะโดยโยธาธิการ ปี 2544
               บ้านหนองหล่ม หมู่ที่ 3 เจาะโดยโยธาธิการ ปี 2530
               บ้านต้นทอง หมู่ที่ 4 เจาะโดยโยธาธิการ ปี 2536
               บ้านดอนกระทุ่ม หมู่ที่ 6 เจาะโดยหน่วยงานกรมทรัพย์ธรณี ปี 2535
          ประปา  10  แห่ง

     การชลประทาน
          มีคลองส่งน้ำชลประทาน จำนวน 2 สาย คือ
               1. คลองส่งน้ำ 4 ขวา 1 ขวา
               2. คลองส่งน้ำ 6 ขวา 1 ขวา
          มีคลองระบายน้ำ จำนวน 2 สาย คือ
               1. คลองระบายน้ำ 3 ซ้าย
               2. คลองระบายน้ำ 4 ซ้าย สามโก้


องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่วง
77 หมู่ที่ 3 ตำบลไผ่วง อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง รหัสไปรษณีย์ 14110
โทรศัพท์ : 0-3561-0955  โทรสาร : 0-3561-0955  อีเมล์ : admin@phaiwong.go.th


www.phaiwong.go.th