Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
มาตรฐานการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
แผนการดำเนินงานประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานรอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
ข้อบัญญัติหรือเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
รายงานการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต รอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ช่องทางเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำ
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

สภาพสังคม
สภาพสังคม

ด้านสังคม
     การศึกษา สถานที่ศึกษา 3 แห่ง ได้แก่
          1. โรงเรียนระดับมัธยมศึกษา 1 แห่ง คือ โรงเรียนไผ่วงวิทยา
          2. โรงเรียนระดับประถมศึกษา คือ
               2.1 โรงเรียนวัดไผ่วง
               2.2 โรงเรียนวัดต้นทอง
     ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
          องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่วง มีเด็กที่อยู่ในความดูแล จำนวน 30 คน


การศาสนา
     ประชาชนตำบลไผ่วงนับถือศาสนาพุทธ 3,412 คน ร้อยละ 100 ประชากรตำบลไผ่วงเป็นชาวพุทธจึงยังสามารถพบเห็นประเพณีการทำบุญตักบาตร การเข้าวัดทำบุญ ถือศีลฟังธรรม ประเพณีเวียนเทียนในวันสำคัญทางพุทธศาสนา การถวายเทียนพรรษา การทอดกฐิน การทอดผ้าป่า มีวัด 2 แห่ง คือ วัดต้นทอง ตั้งอยู่บริเวณหมู่ที่ 3 และวัดไผ่วง ตั้งอยู่บริเวณหมู่ที่ 2 มีงานประเพณีท้องถิ่นที่สำคัญ ได้แก่ งานทอดกฐิน งานทอดผ้าป่า งานถวายเทียนพรรษา งานวันสงกรานต์

การสาธารณสุข
     สถานีอนามัย 1 แห่ง
          มีเจ้าหน้าที่สาธารณสุข จำนวน 4 คน
          ส้วมซึม 903 หลังคาเรือน ร้อยละ 100 ของจำนวนหลังคาเรือน


ด้านสวัสดิการสังคม
     ผู้พิการที่ได้รับเบี้ยยังชีพ จำนวน 85 คน (โครงการรัฐบาล) ขึ้นทะเบียนรอรับ 23 คน 
     ผู้สูงอายุที่ได้รับเบี้ยยังชีพ จำนวน 583 คน (โครงการรัฐบาล) รอรับอีก 34 ราย
           จำนวนผู้สูงอายุที่ได้รับเบี้ยยังชีพประจำเดือน มีนาคม 2557
              หมู่ที่ 1 มี
จำนวนผู้สูงอายุที่ได้รับเบี้ยยังชีพทั้งสิ้น 119 ราย
              หมู่ที่ 2 มีจำนวนผู้สูงอายุที่ได้รับเบี้ยยังชีพทั้งสิ้น 107 ราย
              หมู่ที่ 3 มีจำนวนผู้สูงอายุที่ได้รับเบี้ยยังชีพทั้งสิ้น  44  ราย
              หมู่ที่ 4 มีจำนวนผู้สูงอายุที่ได้รับเบี้ยยังชีพทั้งสิ้น   61 ราย
              หมู่ที่ 5 มีจำนวนผู้สูงอายุที่ได้รับเบี้ยยังชีพทั้งสิ้น 100 ราย
              หมู่ที่ 6 มีจำนวนผู้สูงอายุที่ได้รับเบี้ยยังชีพทั้งสิ้น   68 ราย
              หมู่ที่ 7 มีจำนวนผู้สูงอายุที่ได้รับเบี้ยยังชีพทั้งสิ้น   84 ราย
              รวมจำนวนผู้สูงอายุที่ได้รับเบี้ยยังชีพทั้งสิ้นทั้ง 7 หมู่ มี 583 ราย
     ผู้ป่วยโรคเอดส์ 6 ราย
มวลชน / กลุ่มพลัง
     อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน จำนวน 67 คน
          ทีมกู้ภัย (OTOS) จำนวน 10 คน
          กลุ่มอาสาสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน จำนวน 45 คน
          กลุ่มแม่บ้าน จำนวน 30 คน


องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่วง
77 หมู่ที่ 3 ตำบลไผ่วง อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง รหัสไปรษณีย์ 14110
โทรศัพท์ : 0-3561-0955  โทรสาร : 0-3561-0955  อีเมล์ : admin@phaiwong.go.th


www.phaiwong.go.th