Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
มาตรฐานการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
แผนการดำเนินงานประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานรอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
ข้อบัญญัติหรือเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
รายงานการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต รอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

สภาพทั่วไป
สภาพทั่วไป

ลักษณะที่ตั้ง/อาณาเขต และเขตการปกครอง
     องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่วง ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของอำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง มีพื้นที่ทั้งหมด 10,400 ไร่ หรือ 13.64 ตารางกิโลเมตร เป็นพื้นที่ราบลุ่ม มีอาณาเขตติดต่อ ดังนี้
          ทิศเหนือ  ติดต่อกับ ตำบลสาวร้องไห้ อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง
          ทิศใต้  ติดต่อกับ ตำบลนาคู อำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และ ตำบลโคกโคเฒ่า จังหวัดสุพรรณบุรี
          ทิศตะวันออก  ติดต่อกับ ตำบลหลักแก้ว อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง
          ทิศตะวันตก  ติดต่อกับ ตำบลดอนตาล อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี


สภาพภูมิประเทศ
     ลักษณะภูมิประเทศโดยทั่วไปตำบลไผ่วง เป็นที่ราบลุ่ม พื้นที่อยู่ในเขตชลประทาน สภาพพื้นที่จึงเหมาะสำหรับการทำเกษตรกรรม เช่น ทำนา ทำสวน ทำพืชผักสวนครัว และทำธุรกิจค้าขาย
     ลักษณะภูมิอากาศ  อยู่ในเขตโซนร้อนแบบฝนเมืองร้อนเฉพาะฤดู  โดยได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือและอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้แบ่งออกได้ 3 ฤดู คือ
          ฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่เดือนมีนาคม – พฤษภาคม เป็นฤดูเปลี่ยนมรสุมครั้งแรกมีอากาศร้อนจัดในเดือนเมษายน
          ฤดูฝน เริ่มตั้งแต่เดือนมิถุนายน – เดือนตุลาคม อยู่ในช่วงอิทธิพลลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้
          ฤดูหนาว เริ่มตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน – เดือนกุมภาพันธ์ อยู่ในช่วงอิทธิพลของลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ มีอากาศแห้งแล้งและหนาวเย็น
 
จำนวนประชากร
     มีจำนวนประชากร 3,368 คน แยกเป็น เพศชาย 1,632 คน เพศหญิง 1,736 คน มีจำนวนครัวเรือน 998 ครัวเรือน ความหนาแน่นโดยเฉลี่ยของประชากร 259 คน/ตร.กม.

ตารางแสดงข้อมูลจำนวนประชากร
หมู่ที่ ชื่อบ้าน ประชากร จำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง จำนวนครัวเรือน จำนวนหลัง
ชาย(คน) หญิง(คน) รวม(คน) ชาย(คน) หญิง(คน) รวม(คน)
1 ดอนสะแก 287 268 555       155  
2 ไผ่วง 346 385 731       212  
3 หนองหล่ม 123 140 263       94  
4 ต้นทอง 182 183 365       106  
5 ดอนกลาง 279 287 566       177  
6 ดอนกระทุ่ม 231 269 500       152  
7 อ้อล้อม 184 197 381       120  
รวมทั้งสิ้น 1,632 1,729 3,361       1,016  


ข้อมูล เดือน พฤษภาคม 2560


องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่วง
77 หมู่ที่ 3 ตำบลไผ่วง อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง รหัสไปรษณีย์ 14110
โทรศัพท์ : 0-3561-0955  โทรสาร : 0-3561-0955  อีเมล์ : admin@phaiwong.go.th


www.phaiwong.go.th