Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
อำนาจหน้าที่
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
มาตรฐานการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
แผนการดำเนินงานประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานรอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
ข้อบัญญัติหรือเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
รายงานการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต รอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2565
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
Social Network
E-Service

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องResponsive image
 


1.แบบประเมินความพึงพอใจงานด้านการศึกษา                                          

https://forms.gle/TRCVBfmmj5FDuDSf8                                     

2.แบบประเมินความพึงพอใจงานด้านรายได้หรือภาษี 
https://forms.gle/sA3beMV5QM7KiHAZ6


3.แบบประเมินความพึงพอใจงานด้านโยธา สาธารณูปโภคพื้นฐาน
https://forms.gle/BxH8AWw3oPgwkcru5

4.แบบประเมินความพึงพอใจงานด้านสวัสดิการสังคม(เงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ)
https://forms.gle/JsneruEYkFvjkF1C7

แบบประเมินความพึงพอใจ (01 พ.ย. 2564)  
ประกาศผุ้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่วง เรื่องบัญชีรายชื่อ... (22 ต.ค. 2564)  
ประกาศผุ้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่วง เรื่องบัญชีรายชื่อ... (22 ต.ค. 2564)  
ประกาศผูอำนวยการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่วง เรื่อง ให้มีการเลือกตั้... (06 ต.ค. 2564)
แผนการบริการจัดการความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (27 เม.ย. 2564)
รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ขององคืการบริหารส่วนตำบลไผ่วง... (27 เม.ย. 2564)
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่วง รับสมัครนักเรียน ประจำปีการศึกษา 25... (18 มี.ค. 2564)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่วง เรื่องรายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานการตรวจเงินแ... (11 มี.ค. 2564)
แผนอัตรากำลัง 3 ปี ( ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - 2566 ) (ปรับปรุงโครงสร้างส่วนราช... (29 ม.ค. 2564)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่วง เรื่อง การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่วง ส... (16 ธ.ค. 2563)
งบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2563 (30 ต.ค. 2563)
รายงานผลการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์การบริ... (08 ต.ค. 2563)
แผนอัตรากำลัง 3 ปี ( ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - 2566 ) ขององค์การบริหารส่วนตำบลไ... (01 ต.ค. 2563)
คำสั่ง เรื่องการแบ่งงาน และการมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบการปฏิบัติงานของพนักงาน... (01 ต.ค. 2563)
คำสั่ง เรื่อง การแบ่งงาน และการมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบการปฏิบัติงานของพนักงา... (01 ต.ค. 2563)
คำสั่ง เรื่อง การแบ่งานและการมอบหมายหน้าที่ภายในกองคลัง (01 ต.ค. 2563)
คำสั่ง เรื่อง การแบางงาน และการมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบการปฏิบัติงานของพนักงา... (01 ต.ค. 2563)
คำสั่ง เรื่อง การแบ่งงาน และการมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบการปฏิบัติงานของพนักงา... (01 ต.ค. 2563)
คำสั่ง เรื่อง มอบอำนาจให้รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปฏิบัติราชการแทนปลัดองค์การ... (01 ต.ค. 2563)
คำสั่ง เรื่อง การแบ่งงานและการมอบหมายหน้าที่ภายในกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม (01 ต.ค. 2563)
Responsive image
ข่าวกิจกรรม

นโยบาย “No Gift Policy ไม... (30 ธ.ค. 2564)  

นโยบาย “No Gift Policy ไม... (30 ธ.ค. 2564)  

องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ว... (21 มิ.ย. 2564)  

นายไพบูลย์ ศุภบุญ นายอำเภ... (21 มิ.ย. 2564)

วันจันทร์ ที่ 7 มิถุนายน ... (07 มิ.ย. 2564)

องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ว... (12 พ.ค. 2564)

องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ว... (12 พ.ค. 2564)

วันศุกร์ ที่ 29 มกราคม 25... (29 ม.ค. 2564)

วันศุกร์ ที่ 18 ธันวาคม 2... (18 ธ.ค. 2563)

วันพุธ ที่ 28 ตุลาคม 2563... (28 ต.ค. 2563)

วันเสาร์ ที่ 17 ตุลาคม 25... (17 ต.ค. 2563)

วันศุกร ที่ 16 ตุลาคม 256... (16 ต.ค. 2563)

นายสุชน ภัยธิราช รองผู้ว่... (15 ต.ค. 2563)

วันจันทร์ ที่ 5 ตุลาคม 25... (05 ต.ค. 2563)

วันจันทร์ ที่ 28 กันยายน ... (28 ก.ย. 2563)

วันศุกร์ที่ 25 กันยายน 25... (28 ก.ย. 2563)

วันที่ 11 กันยายน 2563 ศู... (28 ก.ย. 2563)

วันอังคาร ที่ 8 กันยายน 2... (28 ก.ย. 2563)

วันศุกร์ ที่ 28สิงหาคม 25... (28 ก.ย. 2563)

วันศุกร์ ที่ 21 สิงหาคม 2... (21 ส.ค. 2563)
Responsive image
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่วง (22 ก.พ. 2564)  
สัญญาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมแซมปรับปรุงถนนดินลูกรัง หมู่ที่ 3 4 คันคลอง ร 4 ซ้าย... (16 ก.ย. 2562)  
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่วง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่... (05 ก.ย. 2562)  
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่วง เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อส... (05 ก.ย. 2562)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่วง เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการ่อมแซมปรับปร... (22 ส.ค. 2562)
เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding )เลขท... (22 ส.ค. 2562)
กำหนดราคากลางจ้างโครงการซ่อมแซมปรับปรุงดินลูกรัง หมู่ที่ 3,4 คันคลอง ร4 ซ้ายสุพร... (20 ส.ค. 2562)
กำหนดราคากลางจ้างโครงการซ่อมแซมปรับปรุงถนนดินลูกรังหมู่ที 3 4 คันคลอง ร4 ซ้ายสุพ... (20 ส.ค. 2562)
สัญญาจ้างก่อสร้างโครงสร้างซ่อมสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กโดยการปูยางพาราแอสฟัสท์คอนกร... (11 ม.ค. 2562)
เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโดยการปูยางพาราแ... (26 ธ.ค. 2561)
กำหนดราคากลางจ้างโครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโดยการปูยางพาราแอสฟัสท์คอนก... (14 ธ.ค. 2561)
กำหนดราคากลางจ้างโครงสร้างซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโดยการปูยางพาราแอสฟัสท์คอ... (14 ธ.ค. 2561)
ประกาศ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถยนต์ส่วนกลาง รถบรรทุ... (08 พ.ย. 2561)
รายงานผลและอนุมัติการกำหนดราคากลางและกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ยานพาห... (19 ต.ค. 2561)
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่วง เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประ... (02 ต.ค. 2561)
ประกาศ เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถยนต์ส่วนกลาง รถบรรทุก(ดีเซล)แบ... (13 ก.ย. 2561)
ประกาศ เรื่องประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถยนต์ส่วนกลาง รถบรรทุก(ดีเซล)แบบดับเบิ้ลแค็ป ... (30 ส.ค. 2561)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่วง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซม ปรับ... (09 ส.ค. 2561)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่วง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซม ปรับ... (09 ส.ค. 2561)
เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการต่อเติมศนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ไผ่วง หมู่ที่ 3... (06 ก.ค. 2561)
Responsive image
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่วง เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นพนักงานจ้าง... (29 เม.ย. 2562)  
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่วง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ และกำหนดวันเวลาแล... (25 เม.ย. 2562)  
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่วง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรร... (01 เม.ย. 2562)  
ประกาศ เรื่องผลการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลไผ่... (30 พ.ย. 2561)
ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบ และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบสอบแข่งขันเพื่อสรร... (26 พ.ย. 2561)
ประกาศ เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างองค์การบริหา... (08 พ.ย. 2561)
รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหา และ การเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (05 ส.ค. 2559)
การรับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล (05 ก.ค. 2559)
รับโอน(ย้าย) (18 มิ.ย. 2558)
Responsive image
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
Responsive image
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
Responsive imageองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่วง
77 หมู่ที่ 3 ตำบลไผ่วง อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง รหัสไปรษณีย์ 14110
โทรศัพท์ : 0-3561-0955  โทรสาร : 0-3561-0955  อีเมล์ : admin@phaiwong.go.th


www.phaiwong.go.th